Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

Küsuf Ve Husûf Namazı

(K.S.F) Kökünden “küsûf” ve (H.S.F) kökünden “husûf” sözlükte; güneş ve ay tutulmasını ifade eden iki mastar. Küsûf; daha çok güneş tutulması, husûf ise, ay tutulması için kullanılır. Küsûf, astronomi ilmi bakımından; güneş ışıklarının tamamının veya bir bölümünün, gündüz, güneşle dünya ...

Devamını Oku »

Kutuplarda Namaz Vakileri

Bu konuda iki görüş vardır. a. Vakit, namazın bir şartı olduğu gibi, farz olmasının da sebebidir. Bu yüzden bir yerde, namaz vakitlerinden bir veya ikisi gerçekleşmezse, o vakitlere ait namazlar, o yer halkına farz olmamış olur. Meselâ, bazı yerlerde, yılın ...

Devamını Oku »

Kuyu, Kuyular

İslâm fıkhında kuyu denilince kuyu sularının temizliği ve bu suların hükmü akla gelir. Dolayısıyle bir kuyu daima akan bir su üzerinde olmadıkça veya kuyunun su kaynağı oldukça bol olup, devamlı akan bir ayağı olmadıkça “küçük su” hükmüne tabidir. Buradan hareketle ...

Devamını Oku »

İâre

Fıkıh Ansiklopedisi

Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme. Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh terimi. Ödünç verme akdi, tarafların sözlü ifadeleri (icab-kabul) veya karşılıklı olarak alıp verme yoluyla yapılır. Ödünç ...

Devamını Oku »

İbadet Olarak Kıraat

Fıkıh Ansiklopedisi

İbadetler ya sırf malîdir : Zekât, öşür, keffaret… gibi. Ya sırf bedenîdir: Namaz, oruç, itikâf, Kur’ân okumak, zikrullah yapmak gibi.Ya da hem malî, hem de bedenîdir : Hac gibi…Hâfizü’d-Dîn en-Nesefi’nin ifadesine göre niyâbet (başkası adına yapma), malî olan ibadetlerde acz ...

Devamını Oku »

Bir Erkek Kadın İç Çamaşırı Satabilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Bu konuda fıkıh kitaplarımızda bulabildiğimiz mâ’lûmatlar şunlardır: Bir şeyin alım-satımının yapılabilmesi için onda aranân şartlardan biri de o şeyin “mâl-i mütekavvim” olmasıdır.(bk.. Mecelle md.199) “Mâl-i mütekavvim” olması demek, onunla yararlanmanın mübah olması ve el altında bulunması demektir.(bk. Mecelle md.127) Bununla ...

Devamını Oku »

İcâre

Fıkıh Ansiklopedisi

Kiraya vermek, menfaatin satımı yararlanılması şer’an mübah olan bir şeyden, bir bedel karşılığında belli bir süre yararlanmak üzere yapılan akit. Aynı kökten gelen isti’câr ise kira ile tutmak anlamındadır. İcârede akdin konusu yararlanma olup, konu bakımından ikiye ayrılır. 1- Herhangi ...

Devamını Oku »

İçinde İçki Satılan Bir Otelde Çalışmak Veya Ona Malzeme Satmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Meyhane ve genelevi gibi her yönden günah sayılan bir binada çalışmak ve ona malzeme satmak dinen haramdır. Çünkü binanın biricik gayesi meşru olmayan işlerin işlenmesidir. Soruda geçen otel meselesi ise bundan farklıdır. Çünkü otel işletmekteki gaye içki satmak değil, para ...

Devamını Oku »

İçki

Fıkıh Ansiklopedisi

Aklın sıhhatli düşünme ve muhakeme yeteneğini gideren, sarhoşluk denilen hale sebep olan içecekler. Kur’an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir: “Ey Iman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şevtanın işlerinden bir pisliktir” (el-Mâide, 5/90). Ayette geçen ...

Devamını Oku »

İçki İçene Sopa Vurulabilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Içki içene sopa atılması, içkinin yasak edildiği ve içkiye götürecek her yolun kapatıldigi bir Islâm ülkesinde devletin muhakemesi sonunda verilen cezai bir müeyyidedir. Biz yönetim itibari ile bir Islâm ülkesinde yaşamıyoruz. Her türlü alkollü içkinin resmî ve gayrı resmî bol ...

Devamını Oku »

İçki İçme Cezası (Hadd-ı Şürb)

Fıkıh Ansiklopedisi

İçki içmek Mâide suresi 90. âyetle kesin olarak yasaklanmıştır. Fakat cezası Hz. Peygamberin sünneti ve uygulamasıyla sabittir. Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir, içki içene 40 sopa (celde) vurdular. Hz. Ömer zamanında içki içenler çoğalınca o, arkadaşlarıyla istişare etti. Haddin ...

Devamını Oku »

İçki Kapları

Fıkıh Ansiklopedisi

İçinde Haram içkilerden biri bulunan bir kap artık temiz yiyecek ve içecekler için kullanılmaz mı?   Pis olan eşyayı, durumuna göre çeşitli temizleme yolları vardır. Buna göre içerisine su çekme özelliği bulunmayan, cam, porselen, maden kaplar üç defa iyice yıkamak ...

Devamını Oku »

Bir Gayr-i Müslime Kamyon, Kamyonet Gibi Vasıta İle İçki Taşımak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Bir gayr-i müslime kamyon ve kamyonet gibi bir vasıta ile içki taşımak İmam-ı Şafii ile İmameyne göre haramdır. Çünkü içki sebebiyle Hz. Peygamber’in lanetlediği on kişiden birisi de içki taşıyandır. Bu aynı zamanda Allah’ın yasakladığı bir şeyin işlenmesi için yardım ...

Devamını Oku »

İçkili İnsanın Teri

Fıkıh Ansiklopedisi

İslâmda pislikler kaba (mugallaza) ve hafif olmak üzere ikiye ayrılır ve nelerin kaba, nelerin hafif pislik olduğu, fıkıh kitaplarımızın daha ilk başında bütün teferruatıyla sayılır, ahkâmı bildirilir. Burada onlardan birisine dikkat çekmek istiyorum: Bir şeyin temiz olması, onun illede yenebilmesi ...

Devamını Oku »

İctihad’ın Şartları Nelerdir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İctihad’ın belli başlı dokuz şartı vardır: 1- Arapça dilini ve üslubunu bilmek. Çünkü dinin kaynağı Kur’an-ı Kerim ile sünnet-i seniyedir. Bunlar da arapçadır. 2- Kur’an-ı Kerim’in amm ve hassını, mutlak ve mukayyedini, nasıh ve mensuhunu bilmek. 3- Peygamberin sünnet’ini-kavli, fi’li ...

Devamını Oku »

İdare

Fıkıh Ansiklopedisi

Koca evin hizmetini görmek için belli ücret karşılığında hanımını kiralayıp hanımı da bir müddet hizmet görecek olsa ücret hak etmiş, olmaz. Koca, hanımını diğer karısından olan küçük çocuğunu emzirmek için kiralayacak olsa caiz olup ücret gerekli olur. Kocası olup eve ...

Devamını Oku »

İflâs

Fıkıh Ansiklopedisi

Arayıp bulamamak, iflâs etmek. Bir kimsenin yanında veya tasarrufu altında kendisine ait hiçbir mal kalmadığı zaman “iflâs etti” denilir. Bunun anlamı, dirhemleri fels çeşidi değersiz madenî paralara dönüştü, demektir. Bir kimsenin yanında fels para bile kalmayınca, iflâsından söz edilir. Felsler, ...

Devamını Oku »

İftira

Fıkıh Ansiklopedisi

İftira son derece kötü ve tahribedici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan ve hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar; dayanışma gücü ortadan kalkar. insanlar birbirine güven ...

Devamını Oku »