Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

İmamların Dört Mezhebe Göre Abdest Alıp Namaz Kıldırmaları Şart Mıdır?

Fıkıh Ansiklopedisi

İmamların dört mezhebe göre abdest alıp namaz kıldırmaları şart değildir. Belki imam olan kimse hangi mezhebin saliki ise onun ictihadına riayet etmekle mükelleftir. Ancak mümkün olursa namaz kılan herkes, imam olsun, me’mun olsun diğer mezheplere de riayet ederse daha efdaldır. ...

Devamını Oku »

İman (İnanç)

Fıkıh Ansiklopedisi

1- Her bakımdan mükemmel ve eksiksiz tek varlık olan Allah’a inanmaya, dolayısıyla başka bir dünyanın varlığını içtenlikle kabullenmeye “iman” denir ki, inanmak demektir. Kendisinde iman bulunan, yani inanan insana da “mü’min” denir. 2- Bir anlatışa göre “Islâm” ve “müslim”, ya ...

Devamını Oku »

İman Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İman; Cenab-ı Allah’ın, vahiy meleğin aracılığı ile, Hazret-i Muhammed (sav)’e gönderdiği semavi hükümlere kesin olarak inanıp tasdik etmektir. Bir kimse Kur’an-ı Kerim ve mütevatir sünnet ile sabit olan bir hükmü inkar ederse mü’min değildir. Mü’minlere terettüp eden ahkam da kendisine ...

Devamını Oku »

İnanç Temelleri

Fıkıh Ansiklopedisi

Allah’a İman İnsanlarla hayvanlar arasındaki en önemli fark akıldır. Bunun dışında hemen her konuda eşittirler. Öyleyse insan, aklıyla, önce aklın niçin verildiğini, sonra da kendisinin ve dünyanın niçin ve nasıl varolduğunu düşünmek zorundadır. Çünkü aklın görevi düşünmektir. Ona görevini yaptırmamak, ...

Devamını Oku »

İnançla İlgili Diğer Bazı Konular

Fıkıh Ansiklopedisi

İmanın ana temelleri altı olmakla ve bu altı temel bütün inanılacak şeyleri içine almakla beraber, akaid kitaplarında, öneminden ötürü ayrıca zikredilen şeyler de vardır: Allah’ı, insanlarda, ya da diğer yaratıklarda bu1unan bir özellikle nitelemek küfürdür. İnananlar cennette Allah’ı yer, zaman ...

Devamını Oku »

İnfak

Fıkıh Ansiklopedisi

Helâl yollarla elde edilen malı, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da hoş görüldüğü yerlere harcama, sarfetme. Allah’ın bir rızık olarak verdiği görünür-görünmez (zahir-batın) nimetleri yayma.Kelime arapça kökenli olmakla beraber, Islami bir terim muhtevası kazandığından bütün müslüman halklar tarafından aynı kapsamla ...

Devamını Oku »

İnsan İradesi-İhtiyârî Fiilleri ve Sorumluluk

Fıkıh Ansiklopedisi

Bilindiği gibi insan, kâinattaki yaratıkların en olgunu ve şereflisidir. Çünkü, bu âlemdeki canlı cansız varlıkların hepsi, insanın emrine ve hizmetine verilmiştir. Bu bakımdan insan, Rabb’ini bilmek ve O’na ibadet etmek için olduğu gibi, bu dünyayı imar ve ıslah etmek için ...

Devamını Oku »

İntihar

Fıkıh Ansiklopedisi

İnsanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine “intihar” denir. Intihar Allah’ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden de büyük günahlardandır. İnsana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur. İntihar etmenin haramlığı ve ...

Devamını Oku »

İntihar Eden Veya İçki İçen Kimsenin Cenaze Namazını Kılmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dininde intihar etmek, içki içmek, namazı terketmek ve zina gibi bir günah işlemek büyük bir vebaldir. Fakat Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre küfre vesile değildir. Yani bir kimse kelime-i tevhidi getirip İslam’ın bütün ahkamını kabul ederse adı geçen günahlardan birisini ...

Devamını Oku »

İntisap Etmek Farz Veya Vacip Mi? İntisabı Olmayan Kimsenin İmanı Nasıldır?

Fıkıh Ansiklopedisi

İntisap etmek ne farz ne vaciptir. Farz vacip olan şeyler Kur’anı Kerimde Hadisi şerif ve fıkıh kitaplarında açıkça belirtildiği halde söz konusu olan intisap bunlardan sayılmamıştır. İntisap etmekten maksat mürşid,alim ve amil olursa kalp ve ruhu verdiği terbiye ile terbiyelendirmektir ...

Devamını Oku »

İnziva

Fıkıh Ansiklopedisi

Köşeye çekilmek, insanlardan uzaklaşmak. İnzivanın uzlet ve halvetle de mana birliği ve amaç bütünlüğü vardır. Son iki kelime, dünyadan bir müddet el-etek çekme anlamındadır. Bilineceği üzere insan, maddi alemle ilâhî âlem arasında bir köprü durumundadır. Onun iki önemli öğesinden biri ...

Devamını Oku »

İpek Başörtü

Fıkıh Ansiklopedisi

“Zinet” sayılacağı için kadının dışarıda ipek başörtüsü giyemeyeceği söyleniyor. Bu doğru mudur? “Zinet” eşyası olarak altının ve ipegin erkeklere haram, kadınlara ise helâl olduğu herkesin malumudur. Ipeğin kadına helâl olduğunu bildiren hadîs-i şerif mutlaktır(Ibn Âbidin VI/351 vd.), yani bir zaman ...

Devamını Oku »

İpekli Elbise Giymek Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Kadın fıtratan süse düşkündür. Geçmişte böyle idi ve böyle devam etmektedir. Özellikle kadın altın ve ipeğe çok önem verir. Erkek de fıtratan süsten ziyade kişiliğine ve olgunluğuna bakar. İslam dini fıtratı bozan ve fıtrata aykırı olan şeyleri yasaklamıştır. Bunun için ...

Devamını Oku »

İpekli Giyinmek

Fıkıh Ansiklopedisi

Ipek, ipek böceği adıyla anıları ve dut yaprağı ile beslenen bir tırtıl tarafında salgılanan maddedir. Ipek böceği tırtılının salgıladığı bu madde havaya değince katılaşarak ipek teli haline gelir. Islâm dini; ipekli kumaşlar hakkında bazı ölçüler ortaya koymuştur. Dinimizde, halis ipek ...

Devamını Oku »

İpotek

Fıkıh Ansiklopedisi

Rehin karşılığı kullanılan bir beşerî hukuk terimi. Gayrımenkullerin ve resmî sicile kayıtlı bulunan menkullerin rehini, sicillerine, mülkiyetin nakline engel olan bir şerhin konulması yoluyla olur. Bu rehin işlemine “ipotek”, rehnedilen menkul veya gayrı menkule de “ipotekli mal” denir. Islâm hukukuna ...

Devamını Oku »

Irk ve Irkçılık

Fıkıh Ansiklopedisi

Belli bir ırkın doğal üstünlüğünü savunan teori ve görüş. Kalıtım yoluyla geçen fiziki özelliklerle kişilik, zeka ve kültür özellikleri arasında bir sebeb-sonuç bağlantısı bulunduğu inancından kaynaklanır. Tarih boyunca üstün sayılan ırkların diğer ırklar üzerinde egemenlik kurma ve sömürme girişimlerinde meşrulaştırıcı ...

Devamını Oku »

İş Yerinde Ve İmalat Yerinde Kadın İşçi, Müstahdem Ve Sekreter Çalıştırmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dini çalışmak veya çalıştırmak hususunda erkek ile kadın arasında fark gözetmektedir.Yani bir erkek çalışabildiği gibi bir kadın da çalışabilir.Bir erkek iş veya imalathane sahibi olabildiği gibi kadın da olabilir.Bunun için bir fabrikaya sahip olan bir kadın ihtiyaç ve maslahatına ...

Devamını Oku »

İşçi, İşçilik

Fıkıh Ansiklopedisi

Bir işi ücret karşılığında yapan, ücret karşılığında iş yapmak. Iş işlemek, yapmak, icra etmek, tasarruf etmek ve amel etmek. Bir isim olarak “amel”, iş ve vazife demektir. Çoğulu “a’mâl” gelir. Âmil ve ecîr de; işçi, bir işi yapan, işleyen ve ...

Devamını Oku »