Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

İktidarsızlık

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkeğe ârız olup, cinsî temasta bulunmasını engelleyen acizlik hastalığı. Buna Arapça “innet” bu durumda olan erkeğe de “innîn” denir. Erkeğe karşı cinsî istek duymayan kadın için de “innîne” terimi kullanılır. Islâm hukukunda iktidarsızlık hâli evliliği etkileyen hastalıklardan sayılmıştır. Karı kocanın, ...

Devamını Oku »

İktisad

Fıkıh Ansiklopedisi

Orta yolu tutmak, itidal ile hareket etmek, tutumlu olmak, gereğinden az veya çok harcamaktan kaçınmak. Islâmiyet, yeme, içme, giyim, kuşam, eşya kullanımı gibi her hususla aşırılıktan kaçınmayı, orta yolu tutmayı emretmiştir. Savurganlık ve cimriliği yasaklamıştır. Işlerin hayırlısı orta olanıdır. Kur’an-ı ...

Devamını Oku »

İlk Cuma Namazı

Fıkıh Ansiklopedisi

a- Bu Konudaki Değişik Rivayetler: İlk cuma namazının nerede ve kimler tarafından kılındığı konusunda değişik rivayetler mevcuttur. Bu rivayetleri şöylece özetleyebiliriz: Resûlüllah hicret etmeden önce cumanın kılınmasına izin verdi. Kendisi Mekke’de cumayı kılmaya Kadir olamamış ve cumayı izhar edememişti. Mus’ab ...

Devamını Oku »

İma

Fıkıh Ansiklopedisi

Bir şeye işaret etmek, söz veya fiili ile bir şeyi belirsizce kapalı bir surette anlatmak. Terim olarak namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmek anlamındadır. Islâm dini kolaylık dini olduğu için hiç bir kimseye gücünün yetemeyeceği bir şeyi ...

Devamını Oku »

İmam Ebu Hanife, Şafii Ve Tasavvuf

Fıkıh Ansiklopedisi

Tarikata girmeden İslam yaşanamaz. Müctehitler bile buna muhtaçtır. Bu yüzden İmam Azam, tarikata intisab ettiği son seneleri için ” Son iki senem olmasaydı helak olurdum” demiş, İmam Şafii de Şeyban isimli bir çobandan tarikat dersi almıştır… deniyor, bu doğru mudur ...

Devamını Oku »

İmam Merginanî ve “El-Hidaye” Adlı Kitabı

Fıkıh Ansiklopedisi

Şeyhul-Islâm Imâm Burhânüddîn Ebul-Hasan Ali b. Ebîbekr b. Abdilcelîl el-Ferganî el-Merginânî (511/593-1117/1196). Hanefî fıkıhçılarının büyüklerinden, mezhepte müctehid (Ebu Firas en,Na`sanî, Ta`lîkât alel-Fevaîd s.141. Merginâni`nin fıkıhtaki derecesini Lüknevi`nin “Ashabı tercihten” olarak göstermesine Ebû Firas şu itirazda bulunur: “Gerçi Ibn Kemal Pasa ...

Devamını Oku »

İmamların Dört Mezhebe Göre Abdest Alıp Namaz Kıldırmaları Şart Mıdır?

Fıkıh Ansiklopedisi

İmamların dört mezhebe göre abdest alıp namaz kıldırmaları şart değildir. Belki imam olan kimse hangi mezhebin saliki ise onun ictihadına riayet etmekle mükelleftir. Ancak mümkün olursa namaz kılan herkes, imam olsun, me’mun olsun diğer mezheplere de riayet ederse daha efdaldır. ...

Devamını Oku »

İman (İnanç)

Fıkıh Ansiklopedisi

1- Her bakımdan mükemmel ve eksiksiz tek varlık olan Allah’a inanmaya, dolayısıyla başka bir dünyanın varlığını içtenlikle kabullenmeye “iman” denir ki, inanmak demektir. Kendisinde iman bulunan, yani inanan insana da “mü’min” denir. 2- Bir anlatışa göre “Islâm” ve “müslim”, ya ...

Devamını Oku »

İman Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İman; Cenab-ı Allah’ın, vahiy meleğin aracılığı ile, Hazret-i Muhammed (sav)’e gönderdiği semavi hükümlere kesin olarak inanıp tasdik etmektir. Bir kimse Kur’an-ı Kerim ve mütevatir sünnet ile sabit olan bir hükmü inkar ederse mü’min değildir. Mü’minlere terettüp eden ahkam da kendisine ...

Devamını Oku »

İnanç Temelleri

Fıkıh Ansiklopedisi

Allah’a İman İnsanlarla hayvanlar arasındaki en önemli fark akıldır. Bunun dışında hemen her konuda eşittirler. Öyleyse insan, aklıyla, önce aklın niçin verildiğini, sonra da kendisinin ve dünyanın niçin ve nasıl varolduğunu düşünmek zorundadır. Çünkü aklın görevi düşünmektir. Ona görevini yaptırmamak, ...

Devamını Oku »

İnançla İlgili Diğer Bazı Konular

Fıkıh Ansiklopedisi

İmanın ana temelleri altı olmakla ve bu altı temel bütün inanılacak şeyleri içine almakla beraber, akaid kitaplarında, öneminden ötürü ayrıca zikredilen şeyler de vardır: Allah’ı, insanlarda, ya da diğer yaratıklarda bu1unan bir özellikle nitelemek küfürdür. İnananlar cennette Allah’ı yer, zaman ...

Devamını Oku »

İnfak

Fıkıh Ansiklopedisi

Helâl yollarla elde edilen malı, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da hoş görüldüğü yerlere harcama, sarfetme. Allah’ın bir rızık olarak verdiği görünür-görünmez (zahir-batın) nimetleri yayma.Kelime arapça kökenli olmakla beraber, Islami bir terim muhtevası kazandığından bütün müslüman halklar tarafından aynı kapsamla ...

Devamını Oku »

İnsan İradesi-İhtiyârî Fiilleri ve Sorumluluk

Fıkıh Ansiklopedisi

Bilindiği gibi insan, kâinattaki yaratıkların en olgunu ve şereflisidir. Çünkü, bu âlemdeki canlı cansız varlıkların hepsi, insanın emrine ve hizmetine verilmiştir. Bu bakımdan insan, Rabb’ini bilmek ve O’na ibadet etmek için olduğu gibi, bu dünyayı imar ve ıslah etmek için ...

Devamını Oku »

İntihar

Fıkıh Ansiklopedisi

İnsanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine “intihar” denir. Intihar Allah’ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden de büyük günahlardandır. İnsana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur. İntihar etmenin haramlığı ve ...

Devamını Oku »

İntihar Eden Veya İçki İçen Kimsenin Cenaze Namazını Kılmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dininde intihar etmek, içki içmek, namazı terketmek ve zina gibi bir günah işlemek büyük bir vebaldir. Fakat Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre küfre vesile değildir. Yani bir kimse kelime-i tevhidi getirip İslam’ın bütün ahkamını kabul ederse adı geçen günahlardan birisini ...

Devamını Oku »

İntisap Etmek Farz Veya Vacip Mi? İntisabı Olmayan Kimsenin İmanı Nasıldır?

Fıkıh Ansiklopedisi

İntisap etmek ne farz ne vaciptir. Farz vacip olan şeyler Kur’anı Kerimde Hadisi şerif ve fıkıh kitaplarında açıkça belirtildiği halde söz konusu olan intisap bunlardan sayılmamıştır. İntisap etmekten maksat mürşid,alim ve amil olursa kalp ve ruhu verdiği terbiye ile terbiyelendirmektir ...

Devamını Oku »

İnziva

Fıkıh Ansiklopedisi

Köşeye çekilmek, insanlardan uzaklaşmak. İnzivanın uzlet ve halvetle de mana birliği ve amaç bütünlüğü vardır. Son iki kelime, dünyadan bir müddet el-etek çekme anlamındadır. Bilineceği üzere insan, maddi alemle ilâhî âlem arasında bir köprü durumundadır. Onun iki önemli öğesinden biri ...

Devamını Oku »

İpek Başörtü

Fıkıh Ansiklopedisi

“Zinet” sayılacağı için kadının dışarıda ipek başörtüsü giyemeyeceği söyleniyor. Bu doğru mudur? “Zinet” eşyası olarak altının ve ipegin erkeklere haram, kadınlara ise helâl olduğu herkesin malumudur. Ipeğin kadına helâl olduğunu bildiren hadîs-i şerif mutlaktır(Ibn Âbidin VI/351 vd.), yani bir zaman ...

Devamını Oku »