Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

İslam Hukukuna Göre Paranın Değişmesi Ve Bununla İlgili Hükümler

Fıkıh Ansiklopedisi

1- Çağımızdaki ekonomik problemlerin en başta gelenlerinden ve dünya devletlerinin çoğunda bireyi de toplumu da etkileyenlerinden birisi de, şüphesiz “enflasyon’ meselesi ve beraberinde getirdiği, paranın satınalma gücüne büyük ve tehlikeli düzeydeki etkisidir. Şöyle ki; enflasyon yüzünden satınalma gücü zayıflar, azalır ...

Devamını Oku »

İslam Hukukuna Göre Vakıf Olan Şeyi Herhangi Bir Suretle Satmak Veya Satın Almak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam hukukuna göre herhangi bir yöne vakfedilmiş olan bir şeyi satmak ve satın almak caiz değildir. Sünnet bunu yasakladığı gibi icma’-ı ümmet de bunu yasaklamıştır. Bu hususta ihtilaf yoktur. İbn Ümer (ra) şöyle diyor: Ömer (ra) (Ravinin babası) Hayber arazisinden ...

Devamını Oku »

İslâm Hukukunda Borçlular Üç Kısıma Ayrılır

Fıkıh Ansiklopedisi

Mâlî durumu iyi olup, borcunu ödemek istemeyenler; darda olup, ellerinde hiçbir malı olmayanlar; malı borcuna denk veya borcu daha fazla olanlar. Bu somuncunun vadesi gelen borçları ödenemiyor ve mevcut mal varlığı da borcu karşılayamıyorsa iflâs problemi ortaya çıkar. Ebû Hanîfe’ye ...

Devamını Oku »

İslam Hukukunda Rüşvet`in Durumu (İbn Nüceym)

Fıkıh Ansiklopedisi

Bir müddet geçtikten sonra bile olsa HAK`kı zafere erdiren, doğruluğu gâlip getiren, yalancıları rezil eden, hakta adaleti yayan ve bâtıla götürenleri engelleyen Allah`a hamdolsun. Peygamberlerin en şereflisine, onun ehl-i beytine, ashabına, hepsine salât ve selâm olsun.Imdi bu; rüşvet ve kısımları, ...

Devamını Oku »

İslam Ve Avrupa Topluluğu

Fıkıh Ansiklopedisi

Avrupa Topluluğu dış görünüşü itibariyle dinî esaslara dayanmayan (seküler) bazı devletlerin, iktisadî, hukukî, ileriye doğru askeri ve beşeri sahalarda güç birliği ve organizasyonu olarak görülüyor. Din, kültür, örf ve âdet unsurları, en azından resmî düzeyde ve şimdilik öne çıkarılmıyor. Ancak ...

Devamını Oku »

İslama Hücum Eden Bazı Gazeteler Kuponla Kitap Vb. Şeyler Veriyorlar. Bunları Almamızda Bir Mahzur Var Mıdır?

Fıkıh Ansiklopedisi

Meselenîn iki yönü vardır. 1. Gazete kuponuyla herhangi bir şeye sahip olmak. Filân şahıs gazetesini şu kadar gün para verip satın alanlara ayrıca falan eşyayı da vereceğini söyler ve bunu kuponla teşvik ederse, buna kimse bir şey demez, alınacak şey ...

Devamını Oku »

İslam’a Hizmet Etmek Gayesiyle Okuduğunu Söyleyen Bir Bayan Başörtüsünü Çıkartarak Okuya Bilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Bilindiği gibi Nur suresi’nin 31. Ve Ahzab suresi’nin 33, 53 ve 59′uncu ayetlerinde kadınların örtünmeleri, vücutlarının zinet yerlerini yabancılara göstermemeleri emredilmektedir. Bu konuda birçok hadis vardır. Ama bu hadisleri burada nakletmeye lüzum görmüyoruz. Kadının bütün vücudunun avret olup olmadığı husus ...

Devamını Oku »

İslam’a Göre Karaborsanın Hükmü Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam hukukuna göre piyasayı serbest bırakıp ona müdahale etmemek gerekir. O, arz ve talebe göre kendi kendini ayarlayacaktır. Bunun için Peygamber (sav)’in zamanında piyasa oynayıp fiyatlar anormal bir şekilde yükselince, Peygamber (sav)’in duruma müdahale etmesi istendi ise de müdahaleyi uygun ...

Devamını Oku »

İslâma Has Bir Âile Tipi Var Mıdır? İslâmî Âilenin Özellikleri Nelerdir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Biri diğerinin sonucu olması bakımından aynı şeyleri anlatmış olacakları, ya da birinin cevabı içerisinde diğerininki de bulunacağı için, bu iki soruyu birlikte cevaplamayı uygun görüyoruz. Bilindiği gibi sosyoloji; tarihi gelişmeler, sosyal ve ekonomik etkiler sebebiyle oluştuğunu ve geliştiğini varsaydığı çeşitli ...

Devamını Oku »

İslamda Ahir Zaman

Fıkıh Ansiklopedisi

Islâm’da âhir zaman denince dünya hayatının son dilimi ve son dönemi hatıra gelmektedir. Zira akidemize göre başlangıcı olan bu âlemin mutlak sonu da vardır. Fakat bu sonun kesin olarak zamanı bildirilmemiştir. Bu bilgi yalnız Allah’a mahsustur. Ancak Islâm akidesini bozmak ...

Devamını Oku »

İslâmda “Kefâet” (Denklik)

Fıkıh Ansiklopedisi

“Kefâet”in sözlük anlamı denklik ve eşitlik demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah için “hiç kimse 0’nun dengi değildir” denir. (Ihlâs Suresi) Islâm hukukûnda ise, “kefâet”, aşağılanmalara meydan vermemek için bazı konularda karı-koca arasında aranan denklik ve uyum demektir. Meselâ Hanefi mezhebine göre ...

Devamını Oku »

İslamda Evlenmenin Hükmü Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslamda evlenmenin hükmü üç kısımdır: Vacip, sünnet ve mübahtır. 1- Bir kimsenin şehveti galebe çalıp günaha girmekten endişe ederse evlenmesi vaciptir. 2- Bir kimse şehvet hissine sahip olur, fakat iradesi kuvvetli olduğundan günaha girmesi söz konusu olmazsa maddi durumu müsaid ...

Devamını Oku »

İslâm’da İşçi Kapsamı, Beşerî Hukuktakinden Daha Geniştir

Fıkıh Ansiklopedisi

Ücret karşılığı işçi çalıştırmanın meşrûluğu kitap, Sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Islâm’dan önceki semavî dinlerde de ücretle işçi çalıştırma uygulaması vardır. Bunlardan birisi Hz. Musa ile ilgilidir. Hz. Musa, peygamber olmadan önce Mısır’dan ayrılarak, şuayb peygamberin bulunduğu Medyen yöresine gider. ...

Devamını Oku »

İslam’da Mürtedin Öldürülmesinin Hikmeti

Fıkıh Ansiklopedisi

Islâm, insan için, bütün eksikliklerden arındırılmış bir hayat programıdır. O, dindir, devlettir, ibadettir, önderliktir, kitap ve kılıçtır, ruh ve maddedir, hem dünya hem de ahirettir. O, akıl ve mantık üzerine bina edilmiş ve kesin bilgi ve deliller üzerinde yükseltilmiştir. Onun ...

Devamını Oku »

İslam’da Senet Ve Çek Alıp Vermek Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam’a göre senet, çek; gerçekte para sayılmamaktadır. Para sayılmadığı için de temelde bu tür şeylerle alış veriş yapmak caiz değildir. Ayrıca verilen senet ve çekler, karşılıksız çıktığından günümüz piyasasında da böyle olaylara sık rastlandığından bu gibi şeylerle alış veriş yapmanın ...

Devamını Oku »

İslamî Bir Elbise Şekli Teklif Edilebilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Islamî bir elbise şekli teklif edilebilir mi? Ya da bunun için alternatifler ne olabilir? “Belli yerlerini şu vasıf ve şekilde örtersen tesettür hasıl olmuştur. Ne ile örttüğün, kaç parça ile kapattığın önemli değildir.” denebilir mi? Elbise modeli konusunda bir nas ...

Devamını Oku »

İslami Bir Elbise Şekli Teklif Edilebilir Mi-1?

Fıkıh Ansiklopedisi

Islami bir elbise şekli teklif edilemez. Çünkü Resulüllah (sav) belli bir elbise modeli üzerinde durmamıştır. Peygamberimiz ve Hulefa-i raşidin devrinde İslam ülkesinin sınırları genişlemiş ve yeni İslama giren toplumlar olmuştur. Fakat bunlardan kıyafetlerini değiştirmeleri ve özel bir kıyafete bürünmeleri istenmemiştir. ...

Devamını Oku »

İslâmî Yılbaşı

Fıkıh Ansiklopedisi

Müslümanların gerçek yılbaşısı ne zamandır? Müslümanların itibar ettiği yılın başlangıcı, Rasûlullah’ın ashabı ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret ettikleri kamerî Muharrem ayının birinci günüdür. Muharrem de yılın birinci ayı olmuş olur. Kameri yıl, milâdî yıldan yaklaşık on gün kısa olduğu için, ...

Devamını Oku »