Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi (sayfa 4)

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

İşçi Ücretlerinin Miktarı

Fıkıh Ansiklopedisi

İşçi ücretlerini miktar olarak belirleyen bir ayet veya hadis yoktur. Ancak ayet ve Hadislerde adaletli bir ücretin belirlenmesi için bazı ölçüler verilmiştir. Çünkü işin çeşidi, çalışma süresi, beldenin ekonomik şartları, işçinin becerisi ücretin miktarı üzerinde etkili olan unsurlardır. Alış-verişlerde eşya ...

Devamını Oku »

İşhad (Şahit Tutma)

Fıkıh Ansiklopedisi

İşhad; Bir hakkın isbatı ve haksızlığım giderilmesi için kişinin şahit tutması. İşhad bir hakkı isbat, haksızlığı giderme, münâkaşayı önleme vb. insanlar arasındaki muamelelerde önem arzetmektedir. Hükmü çeşitli muamelelere göre değişiklik arzeder. Hukukî muâmele veya fiillerde şahit tutmak nikâhta olduğu gibi bazen ...

Devamını Oku »

Iskat Ve Devir

Fıkıh Ansiklopedisi

Iskat; düşürme, silme, hükümsüz bırakma. “Kazaya kalmış namaz ve oruçları fidye vermek suretiyle ölenin zimmetinden düşürmek temennisinde bulunmak .” Iskat tabiri daha çok “ıskat-ı salat” terkibinin kısaltılmışı olarak namaz için kullanılır. Orucun ıskatı onun keffâretidir. Namazın keffâreti yoktur Namaz, mükellef ...

Devamını Oku »

Iskât-ı Salât Ve Devir

Fıkıh Ansiklopedisi

Iskât-ı Salât’ın aslı var mıdır? Yapılması câiz midir? “Iskât-ı salât” terim olarak, kişinin üzerinde borç kalan namazların düşürülmesi demektir. Bilindiği gibi Müslümanlar, dînî kural ve öğretileri sırasıyla; Kur’ân-ı Kerim, Hadîs icma’ (yani yetkili islâm âlimlerinin bir konudaki söz birliği)dan alır ...

Devamını Oku »

İslam Dini, Kadına Aile Ve Toplum İçinde Nasıl Bir Yer Tayin Etmiştir? Erkeğin Yanında Yeri Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dini, aile ve toplum içinde kadına iyi yer veriyor. İnsanlık yönünden erkek ile kadın arasında fark gözetmiyor, erkeğe verdiği önemi kadına da veriyor. Bu hususta Kur’an-ı kerim şöyle buyuruyor: “Ey insanlar sizleri bir tek nefisten yaratan Rabbinizden sakınınız” (Nisa). ...

Devamını Oku »

İslam Dini Kar İçin Bir Sınır Getirmiş Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dini kar için bir sınır getirmemiş, yüzde şu veya bu kadar kar edilecek diye bir kayıt koymamıştır. Arz ve talebe bırakmıştır. Ancak İslam dini, güzel ahlak ve takvayı emretmek ve yasakladığı hile ve fahiş fiatın önüne set çekmekle bunun ...

Devamını Oku »

İslam Dinine Aykırı Küfür Ve Dinsizliği Medh Eden Kitapları Alıp Satmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dinine aykırı küfür ve dinsizliği medhedip yayan kitapları alıp satmak haramdır. Bir kimse menfaat için bu işi yapıyorsa günahkar olduğu gibi, kazancı gayr-i meşru bir yol ile elde ettiği için haramdır. Bir gün tevbe etmek isterse de o gayr-i ...

Devamını Oku »

İslam Dinine Göre İşçinin Ücreti Hükümdar Veya Vekili Tarafından Tespit Edilebilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Bunu anlayabilmek için şu açıklamaya ihtiyaç vardır. Alışverişin üç rüknü vardır. 1- Alıcı ile satıcı, 2- Siğa, 3- Üzerine akit yapılan maldır. Birinci rüknün de altı şartı vardır: A- Akıl olması, B- Baliğ olması, C- Malına haciz konulmamış olması, Ç- ...

Devamını Oku »

İslâm Dininin Varlık Gayesi

Fıkıh Ansiklopedisi

İslâm Dininin Varlık Gayesi , Şu Temel Hak Ve Hürriyetleri Gerçekleştirmektir: 1. Kişinin yaşama hakkı olan canını, 2. Doğru ile yanlışı ayırdetme gücü olan aklını, 3. İnanç özgürlüğü demek olan dinini, 4. İnsanca yaşamasını temin edecek olan malını, 5. Soy ...

Devamını Oku »

İslam Dışı Bir İş İçinde Bulunmak Mecburiyetinde Bulunan Bir Kızla Evlenip Allah Rızası İçin Onu İslam’a Kazandırmak İstiyorum. Böyle Bir Kadınla Evlenmem Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Yüce dinimizde hıristiyan ve yahudi bir kadınla evlenmek caiz olduğuna göre elbette müslüman olup da fasike bir kadınla evlenmek de caizdir. Yani nikah batıl değildir. Hayat-ı zevciye meşrudur. Zina sayılmaz. Ancak mü’min olan kimsenin arkadaşı mü’min ve takva sahibi olması ...

Devamını Oku »

İslam Hukuku Açısından Avrupa Topluluğu

Fıkıh Ansiklopedisi

Bağımsızlık ya da iç ve dış hâkimiyet esası devleti ve özellikle de Islâm Devletini başka şeylerden ayıran en önemli belirtidir. Mekke’deki müslümanlar bir çekirdek devlet oluşturacak güce ulaştıktan sonra, onların başkalarının iradesine ve idaresine bağlı olarak yaşamalarına razı olunmamış, önce ...

Devamını Oku »

İslam Hukukuna Göre Kefil Olan Kimse Kefaleti Karşılığında Ücret İsteyebilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Kefalet bir teberru ve iyilik akdidir. Onun mukabılinde ücret almak ve vermek caiz değildir. Ancak mekfuluanh olan kimse, kendiliğinden kefile herhangi bir hediye takdim ederse kefilin bunu almasında bir sakınca olmayıp, mes’ul olmaz. Yalnız kendisine kefil olunacak kimse ücret vermediği ...

Devamını Oku »

İslam Hukukuna Göre Paranın Değişmesi Ve Bununla İlgili Hükümler

Fıkıh Ansiklopedisi

1- Çağımızdaki ekonomik problemlerin en başta gelenlerinden ve dünya devletlerinin çoğunda bireyi de toplumu da etkileyenlerinden birisi de, şüphesiz “enflasyon’ meselesi ve beraberinde getirdiği, paranın satınalma gücüne büyük ve tehlikeli düzeydeki etkisidir. Şöyle ki; enflasyon yüzünden satınalma gücü zayıflar, azalır ...

Devamını Oku »

İslam Hukukuna Göre Vakıf Olan Şeyi Herhangi Bir Suretle Satmak Veya Satın Almak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İslam hukukuna göre herhangi bir yöne vakfedilmiş olan bir şeyi satmak ve satın almak caiz değildir. Sünnet bunu yasakladığı gibi icma’-ı ümmet de bunu yasaklamıştır. Bu hususta ihtilaf yoktur. İbn Ümer (ra) şöyle diyor: Ömer (ra) (Ravinin babası) Hayber arazisinden ...

Devamını Oku »

İslâm Hukukunda Borçlular Üç Kısıma Ayrılır

Fıkıh Ansiklopedisi

Mâlî durumu iyi olup, borcunu ödemek istemeyenler; darda olup, ellerinde hiçbir malı olmayanlar; malı borcuna denk veya borcu daha fazla olanlar. Bu somuncunun vadesi gelen borçları ödenemiyor ve mevcut mal varlığı da borcu karşılayamıyorsa iflâs problemi ortaya çıkar. Ebû Hanîfe’ye ...

Devamını Oku »

İslam Hukukunda Rüşvet`in Durumu (İbn Nüceym)

Fıkıh Ansiklopedisi

Bir müddet geçtikten sonra bile olsa HAK`kı zafere erdiren, doğruluğu gâlip getiren, yalancıları rezil eden, hakta adaleti yayan ve bâtıla götürenleri engelleyen Allah`a hamdolsun. Peygamberlerin en şereflisine, onun ehl-i beytine, ashabına, hepsine salât ve selâm olsun.Imdi bu; rüşvet ve kısımları, ...

Devamını Oku »

İslam Ve Avrupa Topluluğu

Fıkıh Ansiklopedisi

Avrupa Topluluğu dış görünüşü itibariyle dinî esaslara dayanmayan (seküler) bazı devletlerin, iktisadî, hukukî, ileriye doğru askeri ve beşeri sahalarda güç birliği ve organizasyonu olarak görülüyor. Din, kültür, örf ve âdet unsurları, en azından resmî düzeyde ve şimdilik öne çıkarılmıyor. Ancak ...

Devamını Oku »

İslama Hücum Eden Bazı Gazeteler Kuponla Kitap Vb. Şeyler Veriyorlar. Bunları Almamızda Bir Mahzur Var Mıdır?

Fıkıh Ansiklopedisi

Meselenîn iki yönü vardır. 1. Gazete kuponuyla herhangi bir şeye sahip olmak. Filân şahıs gazetesini şu kadar gün para verip satın alanlara ayrıca falan eşyayı da vereceğini söyler ve bunu kuponla teşvik ederse, buna kimse bir şey demez, alınacak şey ...

Devamını Oku »