Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

İğne ve Abdest

Fıkıh Ansiklopedisi

Damardan ya da kalçadan yapılan iğnede kan çıkmaması durumunda abdest bozulur mu? Ya da damardan iğne vurulurken şırıngaya çekilip tekrar geri giden bir miktar kan abdesti bozar mı? İğne yapılan yerden kan, irin vs. çıkmazsa iğne abdesti bozmaz. Şırıngaya çekilmesi ...

Devamını Oku »

İğnenin Orucu Bozup Bozmayacağı Hakkında Çeşitli Sözler Söylemektedir. Bunun Mahiyeti Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İmam-ı A’zam’a göre ağız gibi fıtri bir menfezden mideye bir şey almak orucu bozduğu gibi vücudun herhangi bir yerini delmek ve yırtmak suretiyle fıtri olmayan bir menfezden ona bir şey sokmak veya zerk etmek de orucu bozar. Fakat Ebu Yusuf, ...

Devamını Oku »

İhlas Suresi ile Hatim

Fıkıh Ansiklopedisi

Hatim sonlarında vs. İhlas sûresi niçin üç defa tekrarlanır? Evlerde sohbet yapan bir hanım, Kur’ân okumasını bilmeyenlerin her satıra bir “İhlas” okuyarak hatim yapmış olacaklarını söylediler, doğru mudur? Önce şunu söylemek gerekir ki, Kur’ân-ı Kerim kendi ifâdesiyle “hayatta olanları inzar ...

Devamını Oku »

İhlâs’ı Kazanmanın Yolu

Fıkıh Ansiklopedisi

“İhlâs” kelime olarak “has kılma, hâlis ve katıksız yapma” demektir. Terim olarak manası: “İbâdetleri sırf Allah emrettiği için yapma, ibâdeti sadece O’na ait kılma, yaptığı ibâdetlere başkası için hiçbir katkıda bulunmama” demektir. Ebedi kurtuluşa erecek olanlar sadece “İhlâs” ile amel ...

Devamını Oku »

İhram

Fıkıh Ansiklopedisi

Hac dışında yapılması mübah olan bazı şeyleri kendisine haram kılmak demektir. Hanefilere göre, ihram haccın rüknü değil şartıdır. Bu da niyet ve telbiye ile gerçekleşir. Hac veya umreye yahut her ikisine niyet etmek ve Allah için telbiye getirerek ihrama girmekle ...

Devamını Oku »

İhrama Girme Yerleri (Mikatlar)

Fıkıh Ansiklopedisi

Mîkat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Çoğulu mevâkît’tir. Bir terim olarak, Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel yerleri ifade eder. Bir kimsenin, hac veya umre için, mikatları ihramsız geçmesi caiz olmaz. Aksi halde kurban ...

Devamını Oku »

İhramda Olan Kimsenin Hamam vs. Yerlerde Sabun İle Yıkanması Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İhramda olan kimsenin hamam vs. de sabun ile yıkanması Şafii mezhebine göre caizdir. Ebu Eyub’dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) de “İhramda iken yıkanırdı” (el-Mühezzeb). Hanefi mezhebine göre ise sabunsuz veya kokusu olmayan sabun ile yıkamakta bir sakınca yoktur. Fakat ...

Devamını Oku »

İhramsız Olarak Safa ile Merve Arasında Sa’y Etmek Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Safa ile Merve arasında sa’y edebilmenin iki şartı vardır. Birincisi tavaftan sonra olması, ikincisi ondan önce ihramın bulunmasıdır. Tavaftan sonra ve ihramdan evvel yapılan sa’y caiz değildir. Hacc için Safa ile Merve arasında yapılan sa’y, Arafat vakfesinden önce olursa ihramın ...

Devamını Oku »

İhsan

Fıkıh Ansiklopedisi

İyilik, güzellik, uygun ve güzel olanı en güzel ve kusursuz bir şekilde yapmak. İhsan; Allah’ın huzurunda olduğunu onu gönül nuruyla görüyormuş gibi tasavvur ederek kulluk vazifelerini yerine getirmek. Bu anlamda ayet-i kerimede “öyle değil! Kim muhsin olduğu halde kendini Allah’a ...

Devamını Oku »

İhtikar Ne Demektir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İhtikar, şiddetli ihtiyaç olduğu bir zamanda gıda maddesini satın alıp kıymeti daha fazla artsın diye onu hapsetmektir. Şer’an haramdır. Allah’ın Resulü onun hakkında şöyle buyuruyor: Kırk gece kadar insanların yiyeceğini hapsedip ihtikar eden kimse Allah’tan (onun rahmetinden) uzaktır. Allah da ...

Devamını Oku »

İki Mezhebin Birbirine Zıt Olan Hükümleriyle Bir Meselede Amel Edip Teflik Yapmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

İki mezhebin biribirine zıt olan hükümleriyle bir meselede amel edip teflik yapmak iki çeşittir: 1- İcmaa muhallif olan teflik. 2- İcmaa muhallif olmayan teflik. Yapılan bir teflik, icmaa muhallif ise, kesinlikle caiz değildir. Mesela Hanefi mezhebinde; baliğa ve akile olan ...

Devamını Oku »

İkinci Evlilik İçin İzin

Fıkıh Ansiklopedisi

Gelir düzeyi normal, evli ve iki çocuğu bulunan bir erkek, hanımı karşı çıkmasına rağmen ikinci bir kadınla evlenebilir mi ? Islâmî öğretilere göre erkek, nafakalarını ve iskân ihtiyaçlarını karşılamak, aralarına adaletle ve yansız olarak davranmak şartıyla dörde kadar evlenebilir. Bunun ...

Devamını Oku »

İktidarsızlık

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkeğe ârız olup, cinsî temasta bulunmasını engelleyen acizlik hastalığı. Buna Arapça “innet” bu durumda olan erkeğe de “innîn” denir. Erkeğe karşı cinsî istek duymayan kadın için de “innîne” terimi kullanılır. Islâm hukukunda iktidarsızlık hâli evliliği etkileyen hastalıklardan sayılmıştır. Karı kocanın, ...

Devamını Oku »

İktisad

Fıkıh Ansiklopedisi

Orta yolu tutmak, itidal ile hareket etmek, tutumlu olmak, gereğinden az veya çok harcamaktan kaçınmak. Islâmiyet, yeme, içme, giyim, kuşam, eşya kullanımı gibi her hususla aşırılıktan kaçınmayı, orta yolu tutmayı emretmiştir. Savurganlık ve cimriliği yasaklamıştır. Işlerin hayırlısı orta olanıdır. Kur’an-ı ...

Devamını Oku »

İlk Cuma Namazı

Fıkıh Ansiklopedisi

a- Bu Konudaki Değişik Rivayetler: İlk cuma namazının nerede ve kimler tarafından kılındığı konusunda değişik rivayetler mevcuttur. Bu rivayetleri şöylece özetleyebiliriz: Resûlüllah hicret etmeden önce cumanın kılınmasına izin verdi. Kendisi Mekke’de cumayı kılmaya Kadir olamamış ve cumayı izhar edememişti. Mus’ab ...

Devamını Oku »

İma

Fıkıh Ansiklopedisi

Bir şeye işaret etmek, söz veya fiili ile bir şeyi belirsizce kapalı bir surette anlatmak. Terim olarak namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmek anlamındadır. Islâm dini kolaylık dini olduğu için hiç bir kimseye gücünün yetemeyeceği bir şeyi ...

Devamını Oku »

İmam Ebu Hanife, Şafii Ve Tasavvuf

Fıkıh Ansiklopedisi

Tarikata girmeden İslam yaşanamaz. Müctehitler bile buna muhtaçtır. Bu yüzden İmam Azam, tarikata intisab ettiği son seneleri için ” Son iki senem olmasaydı helak olurdum” demiş, İmam Şafii de Şeyban isimli bir çobandan tarikat dersi almıştır… deniyor, bu doğru mudur ...

Devamını Oku »

İmam Merginanî ve “El-Hidaye” Adlı Kitabı

Fıkıh Ansiklopedisi

Şeyhul-Islâm Imâm Burhânüddîn Ebul-Hasan Ali b. Ebîbekr b. Abdilcelîl el-Ferganî el-Merginânî (511/593-1117/1196). Hanefî fıkıhçılarının büyüklerinden, mezhepte müctehid (Ebu Firas en,Na`sanî, Ta`lîkât alel-Fevaîd s.141. Merginâni`nin fıkıhtaki derecesini Lüknevi`nin “Ashabı tercihten” olarak göstermesine Ebû Firas şu itirazda bulunur: “Gerçi Ibn Kemal Pasa ...

Devamını Oku »