Çarşamba , Kasım 14 2018
Ana Sayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > İbadet Olarak Kıraat
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

İbadet Olarak Kıraat

İbadetler ya sırf malîdir : Zekât, öşür, keffaret… gibi. Ya sırf bedenîdir: Namaz, oruç, itikâf, Kur’ân okumak, zikrullah yapmak gibi.Ya da hem malî, hem de bedenîdir : Hac gibi…Hâfizü’d-Dîn en-Nesefi’nin ifadesine göre niyâbet (başkası adına yapma), malî olan ibadetlerde acz halinde de, kudret halinde de câizdir. Bedenî ibadetlerde hiçbir halde câiz değildir.Hem bedenî, hem de malî (mürekkep) ibadetlerde ise, sadece acz halinde câizdir ve aczin ölüme dek uzanan devamlı bir acz olma şartı vardır. (Nesefi, Kenzü’d-dekâik (Tebyîn ile) ll/85.)

İmâm Zeylâ-î bunu şöyle açıklar :“Zira malî ibadetlerden maksat, muhtacın ihtiyacını gidermektir. Bu ise bizzat mükellefin fiili ile hasıl olabileceği gibi, nâibinin fiili ile de hasıl olabilir. böylece imtihanın özelliği yine tahakkuk etmiş olur. Dolayısı ile her ikisi de eşittir. bedenî ibadetlerde ise niyabet hiç bir halde câiz değildir. Zira bunlardan maksat, Allah’ın (c.c) rızasını talep amacıyla, nefs-i emmâreyi güçsüz düşürmektir. Çünkü o Allah’a (c.c) düşman olarak ortaya atılmıştır. Hadîs-kudsîde, “Nefsine düşman ol! Zira o Bana düşman olarak dikilmiştir.” buyurmaktadır.İşte bu gaye, nâibin fiili ile aslâ hasıl olmaz. Dolayısı ile böyle ibadetlerde bir fayda temin etmediğinden dolayı niyabet cereyan etmez. (Zeylaî N/85) Bu yüzdendir ki, müctehit imamlar, ölmüş birisi yerine hiç kimsenin namaz kılamayacağında ve oruç tutamayacağında müttefiktirler. Bizim mezhebimizde, diri olması halinde de durum aynıdır. Binaenaleyh, bu durumda ücretle tutmanın câiz olmayacağı daha açıktır. Zira niyabet isti’cardan kolaydır.” (Ibn,’Abidîn, Sifa’ul-alîl, s.165.) Imâm Birgivî de “Ikâzu’n-Nâimîn” adlı risâlesinde:“Sadece bedenî bir ibadet olup, bir vesile olmayan namaz, oruç, Kur’ân okumak. Tehlil, tesbih, tekbir ve tasliye gibi bir ibadete; bir mal almak amacıyla, sevabını da verdiği, sadece bu sevabın kendisine ulaşması için verene bağışlamak niyyetiyle koyulmak ve başlamak, ne Islâm mezheplerinden bir mezhebde, ne de semâvî dinlerden birinde câizdir.” (Ibn ‚Abidin, Şifâ’ul-‚alîl, s. 174.) der.

Fıkıh Ansiklopedisi için tıklayınız!

TAVSİYE

Fıkıh Ansiklopedisi

İçinde İçki Satılan Bir Otelde Çalışmak Veya Ona Malzeme Satmak Caiz Midir?

Meyhane ve genelevi gibi her yönden günah sayılan bir binada çalışmak ve ona malzeme satmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir