Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Bey (Alım-Satım) Bölümü > Bey’u’l-Garar Ve Diğerleri Hakkında

Bey’u’l-Garar Ve Diğerleri Hakkında

Hadis No : 0276
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Hz. Peygamber (sav) bey’u’l-garar ve bey’u’l-hasatı yasakladı.”

Kaynak: Müslim, Büyu 4, (513); Ebu Davud, Büyu 25, (3376); Tirmizi, Büyu 17, (1230); Nesai, Büyu 27 (7, 262)

Hadis No : 0277
Ravi: Ali
Tanım: Halk öyle çetin devirler yaşayacak ki, o zaman zenginler, kendilerine emredilmediği halde, cimriliklerinden, ellerindekileri çok sıkı tutacaklar. Cenab-ı Hakk: “Aranızdaki fazileti unutmayın” buyurmaktadır (Bakara 237). Resulullah (sav) da şunları yasaklamıştır: Bey’u’l-muzdar’ı, bey’u’l-garar’ı, (meçhulün satışı) ve salahı ortaya çıkmadan meyve satışını.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 26 (3382)

Hadis No : 0278
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Peygamber (sav): “Köylü adına şehirli satış yapmasın” dedi ve ilave etti: “Bırakın insanları, Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Büyu 58, 64, 67, 69, 70, 71, İcare 14, Şurüt 8; Müslim, Büyu 11, 12, 18-21, (1515, 1520-1523

Hadis No : 0279
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) ana baba bir kardeş bile olsa şehirlinin köylü adına satış yapmasını menetti.”

Kaynak: Buhari, Büyu 68, Müslim, Büyu 19, (1521); Nesai, Büyu 18, (7, 256); İbnu Mace, Ticarat 16, (2177)

Hadis No : 0280
Ravi: Enes
Tanım: Ebu Davud ve Nesai’den gelen bir başka rivayette şöyle buyurulur; “Şehirlinin köylü adına satış yapması yasaktır, şehirli köylünün kardeşi veya babası bile olsa.” Ebu Davud’un Hz. Enes (ra) yaptığı bir başka rivayet şu ziyadeyi ihtiva eder: Şöyle denirdi: “Şehirli köylü yerine satmasın.” Bu özlü, cami bir sözdür “Şehirli köylü için hiçbir şey satmasın, köylü adına safın da almasın” demektir.

Kaynak:

Hadis No : 0281
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle emrettiler: “Satıcılar mallarını çarşıya indirmezden önce yolda karşılayıp alış-veriş yapmayın.” (Tirmizi ve Muvatta dışındakilerde tahric edilmiştir.) Ebu Davud hadisin baş kısmında şu ziyadeye yer verir: Birbirinizin alış-verişine karşı alış-veriş yapmayın. (Pazara giden) malı yolda karşılamayın.

Kaynak:

Hadis No : 0282
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Peygamber (sav) satıcının malını övmesini ve daha pazara varmadan malın yolda satın alınmasını veya şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasakladı” buyrulur. (Bir başka rivayette de sadece “malın daha pazara varmadan satın alınmasını yasakladı” denmektedir.)

Kaynak: Buhari, Büyu 71; Müslim, Büyu 15, (1518); Ebu Davud, İcare 45 (3436); Nesai, Büyu 18, (7, 257); İbnu

Hadis No : 0283
Ravi: İbnu Abba
Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Pazara binerek (uzaktan) gelenleri yolda karşılamayın. Şehirli, köylü adına alım-satım yapmasın.” Tavus, İbnu Abbas (ra)’tan sordu: “Şehirli köylü adına alım-satım yapmasın” sözünden maksat nedir? İbnu Abbas: “Onun adına simsarlık yapmasın (yani ücret mukabili alım-satım işlemini yapmasın).”

Kaynak: Ebu Davud, İcare 47, (3439)

Hadis No : 0284
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav), celeb malın pazara gelmeden önce karşılanmasını yasakladı. Kim onu yolda karşılar ve satın alırsa, malın sahibi pazara gelince muhayyerdir (satıştan vazgeçebilir).

Kaynak: Buhari, Büyu 71; Müslim, Büyu 17, (1619); Tirmizi, Büyu 12, (1221); Nesai, Büyu 18, (7, 257); Ebu Da

Hadis No : 0285
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) bir satışta iki satışı yasakladı.

Kaynak:


Hadis No : 0286
Ravi:
Tanım: Ebu Davud’da gelen rivayet şöyledir: “Bir satışta iki satış yapan kimseye en düşük olanı (helal)dır. Aksi halde ribadır.”

Kaynak: Ebu Davud, İcare 55, (3461); Muvatta, Büyu 72, (2, 663); Nesai, Büyu 73 (7, 395-396); Tirmizi, Büyu

Hadis No : 0287
Ravi:
Tanım: İmam Malik (ra)’ten anlatıldığına göre ona şu durum ulaşmıştır: “Adamın biri diğer birisine: “Bana şu deveyi peşin parayla sat, ben de sana vade ile satayım” der. Adam bu tarz alış-veriş hakkında İbnu Ömer’e sorar, İbnu Ömer hoşlanmaz ve adamı bu işten nehyeder.”

Kaynak: Muvatta, Büyu 73, (2,663)

Hadis No : 0288
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Birinizin satışı üzerine başkanız satış yapmasın.”

Kaynak: Buhari, Büyu 58, 64, 70, 71, Şurüt 8, Nikah 46; Müslim, Nikah 49, (1412), Büyu 7, 8, 11, (1412), Bir

Hadis No : 0289
Ravi:
Tanım: Nesai’den gelen bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: “Kişi, kardeşi, satın alma işini kesinliğe kavuşturuncaya veya, tamamen vazgeçinceye kadar araya girip alış-verişte bulunmasın.”

Kaynak:

Hadis No : 0290
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) şehirlinin köylü adına alış-veriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcı imiş gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kimsenin başlattığı alış-veriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alış-verişe girişmesini, bir kız istetilmiş iken ona talib olmayı, bir kadının, -kız kardeşinin kabındakini almak için- kocasına onu boşamasını taleb etmesini yasakladı.”

Kaynak: Buhari, Büyu 58, 70, 71, Şurut 8, 11; Müslim, Nikah 38, 39, 51, 52, (1408-1413), Büyu 12, (1515); Ti

Hadis No : 0291
Ravi:
Tanım: Ebu Davud’dan gelen bir başka rivayette şöye denmiştir: “Deve ve davarın sütunu memesinde bekletmeyin. Kim böyle (memede sütü bekletilmiş) bir hayvanı satın alırsa, sağdıktan sonra muhayyerdir: Memnun kalırsa hayvanı alıkor, memnun kalmazsa hayvanı iade eder ve (sağdığı süte karşılık olmak üzere) bir sa’ hurma verir.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 48 (3493)

Hadis No : 0292
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Pazara gitmekte olan malı önceden karşılamayın. Hayvanların sütunu memelerinde (günlerce bekleterek) biriktirmeyin. Bir birinize karşı (müşteriyi kızıştırmak için alıcı olmadığınız halde, yüksek fiyat vererek) malın değerini artırmayın.”

Kaynak: Tirmizi, Büyu 41 (1268)

Hadis No : 0293
Ravi: Abdullah İbnu Amri’bni’l-As
Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Hem veresiye hem satış helal olmaz. Bir satışta iki şart da helal değildir. Zimmette olmayanın karı yoktur. Yanında bulunmayan malın satışı yoktur.” (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu söyledi)

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 70, (3503); Tirmizi, Büyu 19, (1234); Nesai, Büyu 60, 71, 72 (7, 288, 295); İbnu Mac

Hadis No : 0294
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) miktarı bilinmeyen kuru hurma yığınını, miktarı belli kuru hurma ile satmayı yasakladı.

Kaynak: Müslim, Büyu 42, (1530); Nesai, Büyu 37, 38, (2, 269, 270)

Hadis No : 0295
Ravi:
Tanım: Nesai’nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: “Yiyecek yığını, yiyecek yığını mukabilinde satılmaz. Yiyecek yığını, miktarı belli yiyecek mukabilinde satılmaz.”

Kaynak:


Hadis No : 0296
Ravi: Ebu Eyyüb
Tanım: Resulullah (sav)’ı dinledim, diyordu ki: “Kim çocuğuyla annesi arasını ayırırsa kıyamet günü Allah (celle celaluhu) sevdikleriyle onun arasını ayırır.”

Kaynak: Tirmizi, Büyu 52, (1283), Siyer 17, (1566)

Hadis No : 0297
Ravi: Ali
Tanım: (Satş sebebiyle cariye bir) anne ile çocuğunun arası ayırmıştı. Resulullah (sav) bunu yasakladı ve satışı bozdu.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu, Cihad 133, (2696); İbnu Mace, Ticarat 46, (2249)

Hadis No : 0298
Ravi: Ali
Tanım: Hz. Peygamber (sav) bana, kardeş iki köle hediye etti. Bunlardan birini sattım. Resulullah (sav) bir ara sordu: “Köleler ne yapıyorlar?” Ben durumu söyledim. Bunun üzerine bana: “Satışı boz, satışı boz” buyurdu.

Kaynak: Tirmizi, Büyu 52, (1284); İbnu Mace, 46, (2249)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Sıdk Ve Emanet

Hadis No : 0189 Ravi: Ebu Sa’id el-Hudri Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Emin ve ...