Anasayfa > Mehmet Yeşil

Yazar Arşivi: Mehmet Yeşil

Küsuf Ve Husûf Namazı

(K.S.F) Kökünden “küsûf” ve (H.S.F) kökünden “husûf” sözlükte; güneş ve ay tutulmasını ifade eden iki mastar. Küsûf; daha çok güneş tutulması, husûf ise, ay tutulması için kullanılır. Küsûf, astronomi ilmi bakımından; güneş ışıklarının tamamının veya bir bölümünün, gündüz, güneşle dünya ...

Devamını Oku »

Kutuplarda Namaz Vakileri

Bu konuda iki görüş vardır. a. Vakit, namazın bir şartı olduğu gibi, farz olmasının da sebebidir. Bu yüzden bir yerde, namaz vakitlerinden bir veya ikisi gerçekleşmezse, o vakitlere ait namazlar, o yer halkına farz olmamış olur. Meselâ, bazı yerlerde, yılın ...

Devamını Oku »

Kuyu, Kuyular

İslâm fıkhında kuyu denilince kuyu sularının temizliği ve bu suların hükmü akla gelir. Dolayısıyle bir kuyu daima akan bir su üzerinde olmadıkça veya kuyunun su kaynağı oldukça bol olup, devamlı akan bir ayağı olmadıkça “küçük su” hükmüne tabidir. Buradan hareketle ...

Devamını Oku »

El Vali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Vali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Vali esmasının lügat anlamı: Vilayet mastarından türemiş olan el-Vali ismi, el-Veli ismiyle aynı kökten gelmektedir. Yakını olmak, yanında olmak. İzlemek, takip etmek, kontrol etmek Birinin işini üzerine almak, üstlenmek Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak Birinin işini programlamak Maddi ...

Devamını Oku »

El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali esmasının lügat anlamı: Uluv ve alâ köklerinden türemiş olan el-Müteali  ismi; yükseklik, yücelik sahibi, Şan ve Şeref sahibi, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir. El Müteali  esmasının ıstılah anlamı: El Müteâlî ; var olan veya var olması mümkün ...

Devamını Oku »

El Berr Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Berr Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Berr esmasının lügat anlamı: Berrü kökünden türemiş olan el-Berr ismi; yeryüzü, kara ve kıta anlamlarına gelmektedir. Karalar, kıtalar ve yeryüzü ne kadar genişse Rabbimizin iyiliği de o kadar geniş ve sonsuzdur. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına ...

Devamını Oku »

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini kabul eden, cezadan vazgeçen anlamlarına gelmektedir. Tevbe ise; dönmek, yönelmek, Allah’ın dinine ve emrine dönmek, isyandan itaate dönmek anlamlarına gelir. Et Tevvab esmasının ıstılah anlamı: ...

Devamını Oku »

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim esmasının lügat anlamı: Nıgme kökünden türemiş olan El-Müntekîm ismi; satvet, sulta, otorite, cezalandırmak ve intikam almak anlamlarına gelmektedir. El Müntekim esmasının ıstılah anlamı: El Müntekîm; suçluları layık oldukları şekilde cezalandırandır. El Müntekim; hem dünyada hem de ahirette kâfirlerden ...

Devamını Oku »

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv esmasının lügat anlamı: Rabbimizin el-Afüvv ismi; yok etmek, silip süpürmek, gidermek, fazlalık ve artık anlamlarına gelmektedir. El Afüvv esmasının ıstılah anlamı: Günahları bağışlayandır. Kolaylıkla affedendir. Cezaları kaldırandır. Ayıpları ve kusurları örtendir. Günahların yazılı olduğu kayıtları silendir. Ahirette kullarına ...

Devamını Oku »

Er Rauf Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Rauf Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Rauf esmasının lügat anlamı: Re’fet kökünden türemiş olan er-Rauf ismi; rahmet, rahim, merhamet ve acımak anlamlarına gelmektedir. Er Rauf esmasının ıstılah anlamı: Kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir. Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır. Merhametinden ötürü kullarının kusurlarını ...

Devamını Oku »

İâre

Fıkıh Ansiklopedisi

Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme. Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh terimi. Ödünç verme akdi, tarafların sözlü ifadeleri (icab-kabul) veya karşılıklı olarak alıp verme yoluyla yapılır. Ödünç ...

Devamını Oku »

İbadet Olarak Kıraat

Fıkıh Ansiklopedisi

İbadetler ya sırf malîdir : Zekât, öşür, keffaret… gibi. Ya sırf bedenîdir: Namaz, oruç, itikâf, Kur’ân okumak, zikrullah yapmak gibi.Ya da hem malî, hem de bedenîdir : Hac gibi…Hâfizü’d-Dîn en-Nesefi’nin ifadesine göre niyâbet (başkası adına yapma), malî olan ibadetlerde acz ...

Devamını Oku »

Bir Erkek Kadın İç Çamaşırı Satabilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Bu konuda fıkıh kitaplarımızda bulabildiğimiz mâ’lûmatlar şunlardır: Bir şeyin alım-satımının yapılabilmesi için onda aranân şartlardan biri de o şeyin “mâl-i mütekavvim” olmasıdır.(bk.. Mecelle md.199) “Mâl-i mütekavvim” olması demek, onunla yararlanmanın mübah olması ve el altında bulunması demektir.(bk. Mecelle md.127) Bununla ...

Devamını Oku »

İcâre

Fıkıh Ansiklopedisi

Kiraya vermek, menfaatin satımı yararlanılması şer’an mübah olan bir şeyden, bir bedel karşılığında belli bir süre yararlanmak üzere yapılan akit. Aynı kökten gelen isti’câr ise kira ile tutmak anlamındadır. İcârede akdin konusu yararlanma olup, konu bakımından ikiye ayrılır. 1- Herhangi ...

Devamını Oku »

İçinde İçki Satılan Bir Otelde Çalışmak Veya Ona Malzeme Satmak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Meyhane ve genelevi gibi her yönden günah sayılan bir binada çalışmak ve ona malzeme satmak dinen haramdır. Çünkü binanın biricik gayesi meşru olmayan işlerin işlenmesidir. Soruda geçen otel meselesi ise bundan farklıdır. Çünkü otel işletmekteki gaye içki satmak değil, para ...

Devamını Oku »

İçki

Fıkıh Ansiklopedisi

Aklın sıhhatli düşünme ve muhakeme yeteneğini gideren, sarhoşluk denilen hale sebep olan içecekler. Kur’an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir: “Ey Iman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şevtanın işlerinden bir pisliktir” (el-Mâide, 5/90). Ayette geçen ...

Devamını Oku »

İçki İçene Sopa Vurulabilir Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Içki içene sopa atılması, içkinin yasak edildiği ve içkiye götürecek her yolun kapatıldigi bir Islâm ülkesinde devletin muhakemesi sonunda verilen cezai bir müeyyidedir. Biz yönetim itibari ile bir Islâm ülkesinde yaşamıyoruz. Her türlü alkollü içkinin resmî ve gayrı resmî bol ...

Devamını Oku »

İçki İçme Cezası (Hadd-ı Şürb)

Fıkıh Ansiklopedisi

İçki içmek Mâide suresi 90. âyetle kesin olarak yasaklanmıştır. Fakat cezası Hz. Peygamberin sünneti ve uygulamasıyla sabittir. Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir, içki içene 40 sopa (celde) vurdular. Hz. Ömer zamanında içki içenler çoğalınca o, arkadaşlarıyla istişare etti. Haddin ...

Devamını Oku »