Anasayfa > Mehmet Yeşil

Yazar Arşivi: Mehmet Yeşil

Kurbanlık İçin Alınan Hayvanın Sütü

Biz her yıl kurbanımızı bir iki ay önceden alıp, daha temiz olsun diye kendimiz besliyoruz. Yalnız bu bazen sağılmakta olan bir inek oluyor. Bu durumda onun sütünü sağıp yiyebilir miyiz? Kurbanlığı önceden alıp bizzat beslemek, özellikle günümüzde imkânı olanlar için ...

Devamını Oku »

Kürk ve Deri Elbise Giymek

Kürk, deri ceket vb. elbiseler giymek caiz midir? Domuz dışındaki hayvanlardan, derisi tabaklanmaya müsait olanların derileri tabaklanmak suretiyle temiz olur. Meselâ herhangi bir yolla ölmüş, tilki, kurt, ayı, çakal, sansar vb. hayvanların derileri yüzülür ve tuz, güneş ve kimyasal yollarla ...

Devamını Oku »

Kurşun Dökmek

Kurşun Dökmek ; Nazarla, büyüden ileri geldiği zannedilen hastalıklarla ruh rahatsızlıklarının giderilmesi için halk tabakasının baş vurduğu çarelerden birinin adı. Büyüye ve nazara uğramaktan ileri geldiği sanılan hastalıklar ve bunların sebepleri, cin ve perileri gücendirmekten ibaret telakki edilen dimağı, sinir ...

Devamını Oku »

Kurşun Dökmenin Dinî Hükmü

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attır. Bid’at, Rasûlüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya âdetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Bir çok âyet ve hadiste, dini tahripten korumak için bid’at yerilmiştir: “İşte düz olarak benim yolum ...

Devamını Oku »

Kürtaj (Çocuk Aldırma)

Soyut anlamda insanlık, çagdaş insanın elinde bir oyuncak olarak görülüyor. Bir yönden genetik mühendisliği canlıların atomu sayılabilecek genleri parçalamayı ve genler arası ilişkileri araştırıp, daha mükemmel canlıların oluşması için uğraşırken, diğer yandan atom fiziği, on milyonlarca canlıyı bir anda yok ...

Devamını Oku »

Kürtajın Dînî Hükmü

Konunun iyi anlaşılması için gerekli olan bu noktalara işaret ettikten sonra, fıkhî açıdan kürtaja baktığımızda önce şunu söylemeliyiz: Islâm fıtrat dinidir ve fıtrata yani doğru (tabiî) ve normal olana aykırı olan her şey Islâma da aykırıdır, yani mahzurludur: Mahzuru, aykırılık ...

Devamını Oku »

Küsuf Ve Husûf Namazı

(K.S.F) Kökünden “küsûf” ve (H.S.F) kökünden “husûf” sözlükte; güneş ve ay tutulmasını ifade eden iki mastar. Küsûf; daha çok güneş tutulması, husûf ise, ay tutulması için kullanılır. Küsûf, astronomi ilmi bakımından; güneş ışıklarının tamamının veya bir bölümünün, gündüz, güneşle dünya ...

Devamını Oku »

Kutuplarda Namaz Vakileri

Bu konuda iki görüş vardır. a. Vakit, namazın bir şartı olduğu gibi, farz olmasının da sebebidir. Bu yüzden bir yerde, namaz vakitlerinden bir veya ikisi gerçekleşmezse, o vakitlere ait namazlar, o yer halkına farz olmamış olur. Meselâ, bazı yerlerde, yılın ...

Devamını Oku »

Kuyu, Kuyular

İslâm fıkhında kuyu denilince kuyu sularının temizliği ve bu suların hükmü akla gelir. Dolayısıyle bir kuyu daima akan bir su üzerinde olmadıkça veya kuyunun su kaynağı oldukça bol olup, devamlı akan bir ayağı olmadıkça “küçük su” hükmüne tabidir. Buradan hareketle ...

Devamını Oku »

El Vali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Vali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Vali esmasının lügat anlamı: Vilayet mastarından türemiş olan el-Vali ismi, el-Veli ismiyle aynı kökten gelmektedir. Yakını olmak, yanında olmak. İzlemek, takip etmek, kontrol etmek Birinin işini üzerine almak, üstlenmek Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak Birinin işini programlamak Maddi ...

Devamını Oku »

El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali esmasının lügat anlamı: Uluv ve alâ köklerinden türemiş olan el-Müteali  ismi; yükseklik, yücelik sahibi, Şan ve Şeref sahibi, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir. El Müteali  esmasının ıstılah anlamı: El Müteâlî ; var olan veya var olması mümkün ...

Devamını Oku »

El Berr Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Berr Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Berr esmasının lügat anlamı: Berrü kökünden türemiş olan el-Berr ismi; yeryüzü, kara ve kıta anlamlarına gelmektedir. Karalar, kıtalar ve yeryüzü ne kadar genişse Rabbimizin iyiliği de o kadar geniş ve sonsuzdur. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına ...

Devamını Oku »

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini kabul eden, cezadan vazgeçen anlamlarına gelmektedir. Tevbe ise; dönmek, yönelmek, Allah’ın dinine ve emrine dönmek, isyandan itaate dönmek anlamlarına gelir. Et Tevvab esmasının ıstılah anlamı: ...

Devamını Oku »

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim esmasının lügat anlamı: Nıgme kökünden türemiş olan El-Müntekîm ismi; satvet, sulta, otorite, cezalandırmak ve intikam almak anlamlarına gelmektedir. El Müntekim esmasının ıstılah anlamı: El Müntekîm; suçluları layık oldukları şekilde cezalandırandır. El Müntekim; hem dünyada hem de ahirette kâfirlerden ...

Devamını Oku »

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv esmasının lügat anlamı: Rabbimizin el-Afüvv ismi; yok etmek, silip süpürmek, gidermek, fazlalık ve artık anlamlarına gelmektedir. El Afüvv esmasının ıstılah anlamı: Günahları bağışlayandır. Kolaylıkla affedendir. Cezaları kaldırandır. Ayıpları ve kusurları örtendir. Günahların yazılı olduğu kayıtları silendir. Ahirette kullarına ...

Devamını Oku »

Er Rauf Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Rauf Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Rauf esmasının lügat anlamı: Re’fet kökünden türemiş olan er-Rauf ismi; rahmet, rahim, merhamet ve acımak anlamlarına gelmektedir. Er Rauf esmasının ıstılah anlamı: Kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir. Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır. Merhametinden ötürü kullarının kusurlarını ...

Devamını Oku »

İâre

Fıkıh Ansiklopedisi

Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme. Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh terimi. Ödünç verme akdi, tarafların sözlü ifadeleri (icab-kabul) veya karşılıklı olarak alıp verme yoluyla yapılır. Ödünç ...

Devamını Oku »

İbadet Olarak Kıraat

Fıkıh Ansiklopedisi

İbadetler ya sırf malîdir : Zekât, öşür, keffaret… gibi. Ya sırf bedenîdir: Namaz, oruç, itikâf, Kur’ân okumak, zikrullah yapmak gibi.Ya da hem malî, hem de bedenîdir : Hac gibi…Hâfizü’d-Dîn en-Nesefi’nin ifadesine göre niyâbet (başkası adına yapma), malî olan ibadetlerde acz ...

Devamını Oku »