Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Dârü’l Harb

Harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı. İslâm’ın siyasî otoritesnin dışında kalmış olup, yönetim tarzı ve yürürlükteki hukuku İslâmî olmayan bölgeler. Genel olarak İslâm hukukunda kâfir ve İslâm düşmanı yöneticilerin hâkimiyet ve yönetimleri altındaki toprakları anlatmada kullanılır. Bu terim, Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmemekte, ancak hadis-i şeriflerde geçmektedir. Hz. Peygamber’in “darü’l harb’te hadler tatbik edilmez” buyurduğu rivayet edilmiştir. Bu ibâre Sahihayn’da ve Sünen’lerde geçmemektedir. Hanefîler bu hadisi delil kabul ederken, diğer mezhepler delil olarak almamışlardır. İleri gelen Hanefi fakihlerden ez-Zeylaî de bunun garib hadis olduğunu belirtir (Nasbu’r Râye, III, 343).

İslâm hukukçuları, ülkeleri, İslâmî hükümlerin uygulanıp uygulanmamasına göre tasnif etmişlerdir. Dârü’l harb’te ikamet edenlere genel olarak harbî denir. Harbîler, dârü’l-İslâm yönetimi ile bir emân anlaşması yapmadıkları müddetçe, kanları ve malları mübah sayılır. Kâfir bir insanın malının ve canının masun olabilmesi için müslüman olması veya İslâm devleti ile anlaşma yapmış olması gerekir. Bir harbî gizlice ve emân dilemeden darü’l-İslâm’a girip de yakalandığında kanı ve malı mübah sayılır. Darü’l harb’te müslüman olan bir kimsenin ise hicret etmeden evvel, bulunduğu bölge fethedildiğinde, elindeki mallar kendisine kalır, ancak gayr-i menkul malları ganimet hükmündedir. (Maverdî, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, Çev: Ali Şafak, İstanbul 1976, 57 vd; W.W.Hunder, İA, Dârü’l-Harb md.).

Dârü’l-harb’te ikamet edip İslâm ülkesine gelmemiş olan müslümânlar İslâm ülkesinde yaşayan bir fert gibi görülürdü. Dârü’l-İslâm’a hicret etmek istediğinde engellenmezdi. İmam-ı Azam’a göre sadece müslüman olmakla masun sayılmıyor; İslâm devletinin otoritesine girmekle can ve malını emniyete alabiliyordu. Bir müslüman, Dârü’l-harb’te işlediği suçlarından dolayı cezaya çarptırılamaz. Çünkü İslâm devletinin otoritesi oralarda geçerli değildir. Dünyada had cezası verilmemesine rağmen, o suçların cezası Allah’a aittir. (AbdulKadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, çev. A. Nuri, İstanbul 1976, I, 520). Ancak bu hususlarda çeşitli ictihadlar vardır. Meselâ İmâm Şâfiî’ye göre, “Dârü’l-İslâm’da helâl olan şey Dârü’l-harb’te de helâldır; haram olan orda da haramdır. Bir suçun Dârü’l-harb’te işlenmesi cezayı düşürmez.” (es-Serahsî, el-Mebsut, IX, 100; İmâm Şâfiî, el-Umm, VII, 322).

İmâm-ı A’zam ise “Dârü’l-harb’te hadler uygulanmaz” hadisine göre amel etmiştir. Dârü’l-harb’te bulunan askerlerden biri haddi gerektiren bir suç işlese, Ebu Hanîfe’ye göre oradaki kumandanın haddi uygulama yetkisi olamaz, ancak dârü’l-İslâm’a dönülünce devlet başkanı veya kadı’nın vereceği hüküm geçerli olur. İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî ise haddin hemen uygulanabileceğini savunmuşlardır. (İbn Kudame, el-Muğnî, IV, 46).

Bir müslümanın Darü’l-harb’te bulduğu define kendisine aittir. Ancak İslâm devleti adına Dârü’l-harb’e girmiş bir heyet veya askerî birlik bir define bulacak olursa, bunun humus’u Beytü’l-Mâl’e aittir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslâmiyye Kamusu, IV, 103).

İslâmî hükümler kesin nass ile sabit ise bunlar hakkında ihtilaf sözkonusu değildir. Cumhur-ı fukahâ’ya göre müslümanların dârü’l-harb’te harbîlerle veya kendi aralarında faizle alış-veriş yapmaları haramdır. Faiz, kesin nass ile haram kılınmıştır. Ebu Hanife ile İmâm Muhammed bu konuda dârü’l-harb’te müslüman ile harbî arasında faiz muamelesini caiz görerek Cumhur’dan ayrılırlar. Onlara göre, faizi müslümanları almalıdır; ama harbîye faiz verilmesi haramdır. (İbn Abidin, Bulak 1272, IV, 188) Bu ictihada rağmen, müslümanların takvaya sarılmaları ve bundan kaçınmaları evlâdır. Cumhur, “Dârü’l-harb’te müslüman ile harbî arasında faiz yoktur” hadisini delil almaz. Onlar, böyle mürsel* ve garib* derecesinde bir hadisle amel edilemeyeceğini söylemişlerdir. Harhî’nin malı ancak ganimet yoluyla helâl olup, alış-veriş akidleri yolu ile helâl olmaz. (İbn Kudame, IV, 46).

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler, mümin kadınlar muhâcir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanını daha iyi bilir. Fakat sizde mümin kadınlar olduklarına bilgi edinirseniz onları kâfirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar…” (el-Mümtehine, 60/10). Bu ayetten nikâh akdinin bozulmasında ülke ayrılığı değil de din ayrılığının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Hanefîlere göre ise, karı veya kocadan birisi dârü’l-harb’ten dârü’l-İslâm’a müslüman veya zimmî olarak hicret edecek olursa, aralarında nikah ayrılığı sözkonusu olur.

İslâm’ın önemli bir ibadeti ve vazgeçilmez bir prensibi olan Cuma namazı konusunda Hanefî fukahası “Cuma namazı ulu’l-emr’in iznine bağlıdır” der. İzin, Cuma’nın edasının şartlarından sayılmıştır. Ulu’l emr’in bulunmaması halinde Cuma namazı farz değildir. Dârü’l-harb’te Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı hususunda diğer mezheplerin görüşü, “Cuma’nın hiçbir surette terkedilemeyeceği” doğrultusundadır. Zira bu, Kur’anî bir nass ile sabittir. Diğer taraftan hanefîler, ulu’l-emr’in bulunmaması halinde, müslümanların, aralarından birini tayin ederek Cuma kılabileceklerini de söylerler. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 4983 vd.)

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Nefislerine yazık eden kimselere canlarını alırken melekler: “-Ne işte idiniz?” dediler. (Bunlar): “-Biz, yeryüzünde aciz Düşürülmüştük”diye cevap verdiler. Melekler dediler ki: “-Peki Allah’ın arzı geniş değil miydi ki onda göç edip İslâm’ı rahatça yaşayabileceğini;, bir yere hicret edeydiniz.” İşte onların durağı Cehennem’dir, ne kötü bir gidiş yeridir. ” (en-Nisa, 4/97) Bu ayetten anlaşıldığına göre müslümanın öz yurdu, İslâm’ın yaşandığı ve Allah’ın hükümlerinin hâkim olduğu -dârü’l-İslâm’dır. Müslüman, dârü’l harb’te küfrün zulmü ve işkenceleri altında sıkıntılı bir hayat sürüyor, dininin emirlerini yerine getiremiyor, farzlarını ifa edemiyor ve kendisinin veya neslinin küfre girmesi için zorlanıyor ya da zorlanmaktan korkuyorsa böyle bir yerden hicret etmesi farzdır: Bu genel hükme göre Hanefiler hangi durumda olursa olsun, bir müslümanın mutlaka dârü’l-harb’ten dârü’l-İslâm’a hicret, etmesinin farz olduğunu öne sürerken; Şâfiîler, müslümanın bulunduğu yerde açıkça dinini yaşayabiliyor ve tebliğini yapabiliyorsa orada kalmasının gerektiğini savunmuşlardır. (Said Havva, İslâm, I, 309)

Ancak yeryüzünün muhtelif diyarlarında, küfür ülkelerinde yaşayan müslümanların hicret edebilecekleri bir dârü’l-İslâm mevcut değil ise veya mevcut olsa bile Halife bunların hicretlerine gerek görmeyip orada kalmalarını isterse, artık, bulundukları bölgelerde İslâm’ı hâkim kılmak için gerekli çalışmaları yapmak onların önemli bir görevi olacaktır. Çünkü müslümanların İslâm devletini kurmaları, toprakları İslâmîleştirmeleri, zâlim ve kâfir yöneticilerle mücadele etmeleri, yeryüzünde fitne ve zulüm kalmayıncaya kadar gayret sarfetmeleri farz-ı ayndır. Bu görüşleri savunan İslâm fukahası, Mekke’de kâfirlerin zulmüne uğrayan müslümanların gidecekleri bir dârü’l-İslâm’ın olmadığını belirtmektedirler. Necaşî’nin ülkesi Habeşistan’a veya Medine’ye yapılan hicrette Hz. Peygamber’in emri belirleyici olmuştur. Bu da müslümanların yaşadıkları bir dârü’l harb’ten daha rahat bir şekilde İslâm’ı yaşayabilecekleri bir başka dârü’l harb’e hicret etmeleri hususunda yol gösterici bir sünnettir. Kur’ân-ı Kerim’deki âyetlerden birtakım belirleyici nitelikler tespit etmekle, bir ülkenin nasıl dârü’l-harb olabildiğini ortaya koyabiliriz. Ülkenin zalim yöneticileri, mustaz’afları baskı ve zulüm altına alır, gayr-i müslimler her fırsatta müslümanlara eziyet eder, inançları yüzünden yurtlarından Çıkarılırlar ve müslümanların dârü’l-İslâm dışında bir yerde güvenlik içinde bulunmaları sözkonusu olmayıp, düzen onlara rahat vermez ise, o zaman hicret etmek zorundadırlar. (en-Nisa, 4/75, 91, 92).

Demek ki İslâm hukukçularının savunduğu gibi, dârü’l-harb’te yaşayan müslümanların orada kalıp mücadele etmeleri, orayı dârü’l-İslâm haline getirmeye çalışmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda kâfir yönetimin müslümanlara eziyet ve zulümde bulunacağı, onları şehid edeceği ve bunun çok zulümlere neden olacağından hicret yolu daha uygun olmuştur. Zaten nasslardan ve tarihi gelişmelerden de bu anlaşılmaktadır.

Dârü’l-harb terimi, müslümanlarla savaş halinde olan ülkeye denildiğinden; harb ülkeleri, Allah’ın otoritesi yerine başka otoriteye bağlanıp bu batıl otoritelere itaat ettiklerinden ve her zaman müslümanlara karşı savaş durumunda bulunduklarından dolayı bu adı alırlar. İslâm’ın sürekli savaşı temel aldığı şeklinde ileri sürülen yanlış kanaatin aksine, onlar eğer barış istiyorlarsa müslümanlar bazı şartlara bağlı olarak anlaşma yapabilirler. Böyle ülkelere, o zaman, anlaşmalı ülke anlamında darü’l-ahd* denilir ki, bu ülkeler harb ülkelerinden ayrı bir hukuka tabi olur. İslâm’da zorlama yoktur, ama din yalnız Allah’ın oluncaya kadar cihat vardır. Kâfirler emân dilerse, ülkeleri cizye karşılığında dârü’l-İslâm’a dahil edilir ve kendilerine hak ve hürriyetleri verilir. İslâm devleti yeryüzünden fitneyi kaldırmak için cihadı temel siyaset yaptığı gibi, barış isteyenlere de şartlarına uydukları müddetçe asla dokunmaz.

İmâm Kâsânî, “Dâr’ul İslâm ve küfre izafesinden kasıt, bizzat İslâm veya küfrün mahiyeti değildir. Kasıt, emniyet ve korkudur. Eğer emniyet mutlak surette müminlere, korku da mutlak surette kâfirlere aitse o belde dârü’l-İslam’dır. Korku mutlak surette müminlere aitse orası da dârü’l küfür’dür. Hükümler, emniyet ve korkuya bağlıdır” demektedir. (İmam Kâsâni, el-Bedâiü’s-Sanâyi, Beyrut 1974, VII. 131).

Dârü’l-İslâm’ın dârü’l-harb’e dönüşmesi meselesi, ilk müctehidler zamanında teorik plânda tartışılırken; Haçlıların Filistin ve Moğolların diğer İslâm ülkelerini istila etmeleriyle birlikte İslâm fukahası bu meseleyi geniş olarak ele almıştır. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed, bir İslâm ülkesinde İslâm dışı hükümlerin hâkim olması durumunda oranın darü’l-harb olacağını söylemişlerdi. Ebu Hanîfe de, İslâm ülkeşinin dârü’l-harb’e dönüşmesi için üç şartın gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti. Bunlar, 1) Ülkede açıkça İslâm dışı kanunların icrası, 2) Ülkenin, aralarında bir başka İslâm ülkesi olmaksızın harb ülkesine bitişik hale gelmesi, 3) Müslüman ve zimmîlerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

Bu hususta İbn Kayyim el-Cevziyye şöyle demektedir: İslâm hükümlerinin uygulanmadığı sürece hiçbir yer dârü’l-İslâm’a bitişik de olsa dârü’l-İslâm olmaz. İşte Tâif şehri. Çok yakın olmakla birlikte darü’l-İslâm olmadı. Kızıldeniz sahilinde olan bölgeler de öyle… Yemen’e gelince; zaten orada İslâm yayılmış bulunuyordu. Yemen’in bütün bölgeleri ise, ancak Hz. Peygamber’in vefatından sonra halîfelerinin döneminde İslâm’a sarılmışlardır… “Bir ülke, coğrafî bakımdan İslâm ülkesine yakın olmakla ya da halkı arasında İslâm dinini kabul etmiş kimseler vardır diye “dârü’l-İslâm” olarak nitelendirilemez.” (İbn Kayyım el-Cevziyye, Ahkâmu Ehli’z zimme, I, 366). İslâm’ın egemen olmadığı her yer -daha önceleri istediği kadar uzun dönemler İslâm’ın egemenliği altında kalmış olsun ve bu egemenliğin maddî. ve beşerî belgeleri istediği kadar çok bulunsun- İslâm diyarı olarak nitelendirilemez. Olsa olsa buralarda bir zamanlar İslâm egemen olmuştu, şu gördüğümüz maddî eserler ve onların soyundan gelen müslüman ismini taşıyan bu kimseler de onların kalıntılarıdır, denilebilir… İmâm A’zam’ın üç şartından yola çıkılarak bugün îçin hiçbir İslâm ülkesinin dâru’l-harb şartlarını taşımadığını savunanlara karşı, bir zamanlar İslâm diyarı olan beldelerin küfür diyarına dönüşüp dönüşmediklerini şöyle sıralamak mümkündür: 1) Bu ülkelerde İslâm ahkâmı değil, beşerî kanunlar ve hükümler yürürlüktedir. 2) Dârü’l-harb’e hem siyasal ve ekonomik paktlarla, antlaşma ve sözleşmelerle, hem de coğrafi olarak bitişik ve iç içedir; 3) Bir zamanlar İslâm diyarı olan bu ülkelerde insanlar, yani hem müslümanlar ve hem de kâfirler İslâm’ın emanı ile mi emindirler; yoksa tâğutların İslâm’ı yaşamayı yasak kılan ve en büyük cürüm sayan kanun ve hükümleriyle mi tehdit altındadırlar? Soru, ayrıca cevap vermeyi gerektirmeyecek kadar açıktır. (bk. M. Beşir Eryarsoy, İslâm Devlet Yapısı, İstanbul 1988, 67 vd.)

İslâm ülkeleri Doğu’dan gelen barbar saldırılarıyla yıkılınca, imamlar şöyle diyordu: “Bugün kâfirlerin elinde bulunan ülkeler İslâm ülkeleridir. İdareciler kâfirse de cuma ve bayram namazlarını kılmak caizdir. İlletin bir parçası kaldıkça, ona bağlı olan hüküm de kalır. Herkes açıkça namaz kılıyor, fetvalar veriliyor… Bu ülkelere harb ve küfür ülkesi demenin mesnedi ve delili yoktur. Ezan ve cemaatle namaz gibi ibadetler icra edilebildikleri sürece, yönetim kâfirlerde de olsa böyle bir ülke dârü’l-İslâm’dır…” İmameyn, kıyasa başvurarak “dârü’l-harb, İslâm ahkâmının icrâsiyle İslâm ülkesi oluyorsa, İslâm ülkesinde küfür hükümlerinin ve küfrün hâkimiyeti ile dârü’l-harp olması lazımdır, demektedir. İmameyn’i destekleyen müctehidler, müslümanlar emniyette olsalar da, bunun o ülkenin darü’l-harb olmasını engellemediğini, hâkimiyet ile emniyet kavramlarından önceliği hâkimiyete tanımak gerektiğini söylemişlerdir.

İmam Azam Ebu Hanife ise, hükmün bir illetle sabit olması durumunda, illetten bir şey kaldığı müddetçe hükmün de onunla birlikte kalmaya devam edeceğini söylemek istemiştir. Onun görüşünü benimseyen fakihler; “İslâm üstündür, ona üstünlük olmaz. ” şeklindeki hadisi (Buharî, Cenâiz 79) delil almışlar; hâkimiyeti “itibarî” bir tarzda yorumlamışlardır. Onlara göre, istila edilmiş bir dârü’l-İslâm’da mal ve can emniyetine sahip müslim ve zimmîler bulunabilir ve o durumda orası dârü’l-harb olmaz. Bu görüşe karşı çıkan fukaha ise; istila edilmiş, hâkimiyeti elinden alınmış bir ülkede müslümanların mal ve can emniyetinin var olabilmesini imkansız görmüşlerdir. Kuşkusuz, müctehidlerin bu görüşlerine tesir eden tarihi şartlar mevcut olmuştur. Ondokuzuncu yüzyıldan sonra meydana gelen dünya ülkeleri konjonktüründe, iki büyük dünya savaşı ardından oluşan dengelerden sonra, İslâm hukukunun bazı içtihatlarının aynen geçerli olması mümkün görülmemektedir. Nitekim, Ebu Hanîfe’den bir-iki asır sonra bile bu ictihadlar şöyle değerlendirilmiştir: “Zannediyorum ki, Ebu Hanîfe’nin bu şartı (Dârü’l-harb’e bitişiklik) kendi zamanında müslümanların ehl-i şirkle cihadlarındaki vaki duruma dayanarak söylenmiştir. Dârü’l-İslâm ortasında bir ülke halkının irtidad edip de, vatandaş ve sultan tarafından orduların kuşatması olmaksızın orada kendilerini korur halde kalabilmeleri ona imkânsız görünmüştür. Ama bu zamanda olanları; halkın cihâda karşı “isteksizliğini” ve geri kalmaları onların işlerini yüklenen idarecilerin fesadını İslâm ve “müslümanlara düşmanlıklarını”, cihad ve cihadın gereklerine önem vermemeleri gibi durumları görseydi, böyle bir ülke hakkında Ebu Yusuf ve Muhammed’in görüşünü benimserdi.”

İmam Ebu Hanîfe’nin, ictihadında “emân” kavramına yüklediği anlam çok geniştir. Ancak itibari olarak bir ülkede İslâmî hükümlerin yaşıyor olması, o hükümlerin kaynağının ve icrasının esas dayanağı olan hakimiyet anlayışını geçersiz kılamaz. Müslümanların sadece ibadet bölümünde muhtar kaldıkları, ukubat ve muamelat konularında karşı düşüncenin hukuk kurallarına bağlandıkları bir düzen görüşü, bu hususta laik-demokratik ve aynı zamanda da İslâmî ülke anlayışını çağrıştırmaktadır. “Şekk ile yakin zail olmaz” kuralından hareketle, “Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır” denilerek, belirli tarihi şartlarda hüküm verilebilse de, aynı ictihadın bugüne uygulanması mümkün görünmemektedir: Aksine; İmameyn, Maliki ve Hanbeli âlimlerinin görüşleri tutarlıdır ve yukarda zikredilen çelişkiyi de ortadan kaldırmaktadır. Yani eğer bir dârü’l-harb’te İslâm uygulandığında orası dârü’l-İslâm oluyorsa bunun tersi de geçerlidir. Yani bir dârü’l-İslâm’da küfür ahkâmı uygulanıyorsa artık orasının da dârü’l-harb sayılması gerekmektedir. Diğer taraftan yeryüzünde istilâ ve işgal altında birçok İslâm ülkesi bulunmaktadır ve böyle ülkelere hâlâ dârü’l-İslâm diyebilen yerli ve yabancı (müsteşrik) hukukçular bulunmaktadır. Şu bir gerçektir ki; eğer bir İslâm ülkesinde İslâm ahkâmı yürürlükten kaldırılmışsa, o ülkedeki müslümanların muhayyer bırakılmalarını beklemek en azından saflık olur. Yaşananların gösterdiği gerçek şudur: Hangi çağda olursa olsun, eğer ülkelerinde İslâmî hükümlerin tatbik ve kontrolü müslümanların ellerinden alınıp yerine beşerî ahkâm geçirildiyse ve iktidar İslâm’ın dışındaki bir güce verildiyse, artık o ülkede müslümanların rahat etmeleri, yani dinlerini bütün yönleriyle yaşamaları imkânsızdır. Yani onlar asla karşı düşünce tarafından rahat bırakılmazlar. Ya zulüm görürler, ya yurtlarından çıkarılırlar, yahut kendileri de düzene uyumlulaştırılırlar. Oysa İslâm’ın, başka herhangi bir hukuk düzeniyle uyuşması mümkün değildir. Bir başka deyimle,

“Siyer” adı altında kurumlaştırılan İslâm devletler hukuku ile, çağdaş devletler hukuku arasında herhangi bir benzetme de yapılamaz. Dârü’l harb kavramına bu bağlamda bakmak ve diğer İslâmî kavramlarla birlikte mütâlaa etmek lâzımdır. (Ayrıca bk. Dârü’l-İslâm).

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kurşun Dökmenin Dinî Hükmü

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attır. Bid’at, Rasûlüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ...