Anasayfa > Esmaül Hüsna > Er Reşid Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Er Reşid Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Er Reşid Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Reşid Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

ER REŞİD

Er Reşid esmasının lügat anlamı:

Rüşd kökünden türemiş olan er-Reşid esması; kişinin sevdiği şeye ulaşması, salah ve istikamet anlamlarına gelir. Ğay kelimesinin zıddıdır. Ğay ise; bir şeyi veya bir kimseyi gölgelemek, kişinin inanç ve görüşünde sapması anlamlarına gelir.

Er Reşid esmasının ıstılah anlamı:

 • Er Reşid; rüşd sahibi olan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edendir.
 • Er Reşid; kullarını rüşde ulaştıran, onlara doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti verendir.
 • Er Reşid; fiillerinde emir ve yasalarında, yaratmasında abes ve batıl olmayan, eksiklik ve unutmadan uzak olandır.
 • Er Reşid; dilediğini ve dileyeni irşâd ederek mutluluğa ulaştırandır.
 • Er Reşid; bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olandır.
 • Er Reşid; yüce hikmet sahibidir.
 • Er Reşid; dünya ve ahiret hayırları için kullarını hikmetle yönlendirendir.
 • Er Reşid; adalet ve fazilet sahibidir.
 • Er Reşid; dostlarını olgunluğa ulaştırandır.

Er Reşid esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

1-Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratmasında, emir ve yasaklarında mürşiddir. Eksiklik, kusur ve zaaflardan uzaktır:

“Göğü, yeri ve yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. Bu yüzden inkâr edenlere ateşten bir helak vardır ikisi arasındakilari biz boş yere.” (Sad 27)

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun 115)

2-Allah’ın kitabı da mürşiddir. Ona batıl yaklaşamaz:

“Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O hikmet sahibi, çok övülen Allah tarafından indirilmiştir.” (Fussilet 42) 352

“De ki: Cinlerden bir topluluğun Kur’an’ı dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu. “Gerçekten biz doğru yola ileten harikulâde güzel bir Kur’an dinledik. Biz de ona iman ettik. Artık, kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız.” (Cin 1-2)

3-Peygamber rüşd yolunun davetçisidir. Ancak insanları rüşd bilinci ile donatmaya gücü yetmez:

“De ki: Ben size ne zarar verme ne de sizi rüşde ulaştırma gücüne sahibim.” (Cin 21)

4-İman eden kimseler de rüşd yolunun davetçileridirler:

“İman eden adam dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, size rüşd yolunu göstereyim.” (Mü’min 38)

5-Rüşd özelliği Hz. İbrahim’e daha önceden verilmiştir:

“Biz İbrahim’e rüĢdü daha önceden verdik. Biz onu biliyorduk.” (Enbiya 51)

Er Reşid esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Rabbimize yakınlaşarak O’na iman edip çağrısına uyarak rüşde ulaşmalıyız:

“Kullarım beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua eden kimsenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim çağrıma uysunlar, bana iman etsinler. Umulur ki rüşd yolunu bulurlar.” (Bakara 186)

Hiçbirimiz Rabbimizden bağlantısız olarak rüşde, yani doğruyla yanlışı birbirinden ayırt etme olgunluğuna ulaşamayız. Bu olgunluk yaşla elde edilen bir şey değil, Allah’a olan yakınlıkla elde edilen ve artan bir kabiliyettir.

2-Rabbimizin rüşd yoluna ileten kitabına tabi olmalıyız.

O ki, hayatımızın her alanındaki doğruları ve yanlışları bize tanıtır. Bize mü’mince bakabilme, görebilme ve idrak edebilme kabiliyeti kazandırır. Kur’an’la beraberliği güzel olan kimse, bütün olaylara Allah’ın gözüyle bakmaya ve ona göre davranmaya başlar. Hayatımızda ne kadar Kur’an ve sünnet varsa, yanlışımız o kadar az olur. Ancak Kur’an ve sünnetten uzaksak, hayatın her alanında bocalar ve yanlış yapmaya mahkûm oluruz.

3-Rasulullah (s.a.v)’ın yoluna uyduğumuz ve O’na itaat ettiğimiz takdirde de rüşd sahibi oluruz.

“Bilin ki Allah’ın elçisi içinizdedir. şayet O, birçok iĢte size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte raşid kimseler bunlardır.” (Hucurat 7)

Peygamber bize değil, biz peygambere tabi olmalıyız. Buna karşılık Rabbimiz imanı kalbimizde süsleyecek, imanı bize sevdirecektir. Salih amelleri bize kolaylaştıracak, zorluğunu üzerimizden alacaktır. Küfrü, fıskı ve isyanı ise bize kerih gösterecek, yanlış yapma yollarını bize kapayacaktır. Bu duruma gelen bir kimse ise rüşd sahibi, olgunluk sahibi, ve doğru yol sahibi olur.

4-Rabbimize bize rüşd ve olgunluk hikmeti vermesi için dua etmeliyiz:

“Hani o genç yiğitler mağaraya sığınmış ve: “Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizi doğruluk, olgunluk bilinci ile donat.” demişlerdi.” (Kehf 10)

İşte bunun için Rableri onlara doğru yolu göstermiş, işlerini en güzel bir sonuca vardırmıştı. Bizler de yapacağımız her iş öncesinde Rabbimizden rahmet ve olgunluk bilinci istemeliyiz. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah kimin hayrını isterse onu dinde fakih (dinde derin ve ince anlayış sahibi) kılar ve ona olgun olmasını ilham eder.”406

5- Rasulullah (s.a.v) Hz. Aişe’ye “Duaların kısa ve özlüsü” olarak şu duayı öğretmiştir:

 “Allah‟ım! Hayırların hepsini Sen‟den isterim. Acilini ve acil olmayanını, bildiğimi ve bilmediğimi.. Bütün kötülüklerden de Sana sığınırım. Acilinden ve acil olmayanından, bildiğimden ve bilmediğim den. Senden, cenneti ve beni ona yaklaştıracak söz ve amelleri is-terim. Cehennemden ve beni ona yaklaĢtıracak söz ve amellerden de Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.v) Sen‟den neyi istediyse, ben de Sen‟den onları isterim. Ve yine Hz. Muhummed (s.a.v) hangi Ģeyden sığındıysa, ben de onlardan Sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin kaza ve kaderin sonucunu hayır/rüşd kıl.”407

 

Er Reşid Ebced değeri ve zikir saati:

ER-REŞİD isminin zikri (514) adettir.Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Er Reşid Esmasının Fazileti ve Faydaları:

 • ER-REŞİD isminin ve diğer pek çok ismin zikir saatine ve gününe Veliler pek fazla önem vermemişlerdir.Merhum Hasan-ı  Basri(ks) Hazretleri bu ismi “İSM-İ A’ZAM ” olan ismilerden olduğunusöylemişlerdir.
 • Dünya ve ahiret mutlulugu isteyenler bumübarek ismin zikrine devam etmelidirler.
 • ER-REŞİD ismini yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur.
 • Her gün (514) defa okuyan tarikat,istikamet ve rızada Raşit ve Mürşit olur.Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.
 • Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kimse(1000) kere okusa,hatalarından kurtulur,işleri düzene girer.
Kaynaklar

406 Buhari/İlim 13. Müslim/Zekat 23.
407İbn Mace 3846-Ahmed 6/183- İbn Hıbban 1/302

Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini ...