Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > Dört Mezheb’den Başka bir Mezhebi Taklid Etmek Caiz Değildir?
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Dört Mezheb’den Başka bir Mezhebi Taklid Etmek Caiz Değildir?

Aslında Kur’an ve sünnetin terbiyesi altında; bildiğimiz dört müctehid’den başka; Sa’id bin al-Muşeyeb, Ata, Sufyanal-Sevri, Sufyan bin Uyayne, Evza’i ve Davud gibi birçok müctehid yetişmiştir. Ama bunların mezhebleri zamanında tedvin edilmediği için yayılma isti’dadı göstermediler. Ancak Zeyd bin Ali ile Ca’fer al-Sadık’ın mezhebleri, zamanında tedvin edilmediği halde onların mezhebinde bulunduklarını iddi’a eden Zeydiye ve Ca’feriye fırkaları vardır. İbn Salah dört mezheb’den Başka mezhepleri taklid etmenin caiz olmadığına dair icma’ı nakletmiştir.

Bu hakk mezheplerden birisini taklid eden kimse hayatı boyunca o mezhebde kalması gerekmez. İstediği zaman tamamen veya kısmen başka bir mezhebi taklid edebilir.

İbn Hacer şöyle diyor: Bir kimse bir mes’elede tabi olduğu mezhebden başka bir mezhebi taklid ederse o mes’eleye bağlı olan şeylerde de taklıd etmesi gerekir. Mesela namazda Hanefi mezhebini taklıd ederse abdest ve gusulde de taklid etmesi lazımdır.

İbn Ziyad ise diyor ki: Namaz ayrı, abdest ayrıdır. Namazda Hanefi mezhebini taklid eden kimse abdestte de onu taklid etmesi gerekmez. Yani abdesti Şafii’ye göre alır, namazı Hanefi’ye göre kılarsa beis yoktur.

Ulema’nın çoğu bu dört mezheb’den birisini taklid etmenin lazım olduğunu söylüyor.

Bazıları da mu’ayyen bir mezhebe bağlı olmak gerekmez diyor.

Herhangi bir mezhebi nazar-ı i’tibara almadan bilen kimseye, bilinmeyen mes’ele sorulabilir. Al-‘izz bin ‘Abdüsselam ve al-Şeref el-Barizi böyle fetva vermişler. Gazali de bu kana’attedir. Binaenaleyh bir kimse bir mezhebe bağlı kalmadan Allah’a kulluk ederse dinsiz değildir. Ancak mu’ayyen bir mezhebe bağlı kalarak Allah’a te’abbud etmek daha iyidir. Gerektiği zaman başka mezhebi taklid etmek de caizdir.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kurşun Dökmenin Dinî Hükmü

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attır. Bid’at, Rasûlüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ...