Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Tefsir Bölümü - Esbab-ı Nüzule Dair

Tefsir Bölümü – Esbab-ı Nüzule Dair

Zümer Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0758 Ravi: Abdullah İbnu Zübeyr Tanım: Babasından naklen: “Sonra (ey insanlar), hiç şüphesiz, hepiniz Rabbinizin huzurunda muhakemeye duruşacaksınız” (Zümer 31) ayeti nazil olduğu zaman: “Ey Allah’ın Resulü”, dedim, “dünyada iken mahkeme huzurundaki duruşmamız kafi gelmeyecek, aynı duruşmayı ...

Devamını Oku »

Zuhruf Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0769 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Eğer (bütün) insanlar (küfre imrenecek) bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı o çok esirgeyen (Allah)’a küfreden kimselerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri, odalarının kapılarını, üzerine yaşlanacakları tahtları hep gümüşten yapardık! (Zuhruf, 33-34) ...

Devamını Oku »

Zilzal Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0867 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbnü’l-As Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek, “Bana cami (özlü) bir sure Öğret” talebinde bulundu. Peygamberimiz (sav) de ona İza Zülzilet suresini öğretti. (Ta’lim işi bitince) adam şunu söyledi: “Seni hakla gönderen ...

Devamını Oku »

Zariyat Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0786 Ravi: Enes Tanım: Onlar gecenin (ancak) az bir kısmında uyurlardı (Zariyat, 17) mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı: “Onlar akşamla yatsı arasında namaz kılarlardır.” Bir rivayette şu ziyade var: “Böylece yanları yataklarından uzaklaşır” (Secde, 16). Kaynak: ...

Devamını Oku »

Yusuf Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0654 Ravi: Urve tu’bnu Zübeyr Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye şu ayetten sordum: “Öyle ki, peygamberler ümidsizliğe düşüp, yalanlandıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir.” (Yusuf, 110). Bu ayette geçen bir kelime küzzibu şeklinde şeddeli mi okunmalı, küzibü ...

Devamını Oku »

Yunus Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0648 Ravi: Ubade tu’bnu’s-Samit Tanım: Resulullah (sav)’a Cenab-ı Hakk’ın şu ayeti hakkında sordum: “Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlaradır…” (Yunus, 64). Şu cevabı verdi: “Burada kastedilen müjde salih rüyadır. Mü’min kul onu görür veya kendisine gösterilir.” ...

Devamını Oku »

Yasin Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0749 Ravi: Enes Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Ya-Sin’dir. Kim bu sureyi okursa, Cenab-ı Hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, Kur’an-ı Kerim’i -Ya-Sin hariç- on kere okumuş sevabını verir.” ...

Devamını Oku »

Vakıa Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0798 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) şöyle söyledi: “Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat’da, (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlayan surelerde) bir ayet vardır, (sevabca) bin ayete bedeldir.” (Rezin’in ilavesidir) Kaynak: Rezin   ...

Devamını Oku »

Tur Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0787 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Hz. Peygamber (sav)’den naklettiğine göre, Resulullah Beytu’l-Ma’mur’a her gün yetmiş bin melaikenin girdiğini görmüştür. Kaynak: Buhari, Bed’ül-Halk 6   Hadis No : 0788 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Hz. Peygamber (sav): “Gecenin bir ...

Devamını Oku »

Tekvir Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0847 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse (şu sureleri okusun): “İze’ş-Şemsü Küvviret”, “İze’s’Semau’n-fetarat”, “İze’s-Semau’n-Şakkat” Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Tekvir, (859)   Hadis No : 0848 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: ...

Devamını Oku »

Tekasür Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0871 Ravi: Zübeyr Tanım: Tekasür suresinde geçen: “Andolsun o gün elbet ve elbet nimet(ler)den hesaba çekileceksiniz” (8. ayet), ayeti ile ilgili olarak Hz. Peygamber (sav)’e şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Resulü! (yeyip içtiğimiz) hurma ve su olan iki ...

Devamını Oku »

Tegabün Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0825 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Alkame hazretlerinin İbnu Mes’ud (ra)’dan naklettiğine göre, İbnu Mes’ud, “…Kim Allah’a iman ederse (Allah) onun kalbini doğruya götürür..” (Teğabün, 11) mealindeki ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: “Bunlar kişinin maruz kaldığı musibetlerdir. ...

Devamını Oku »

Talak Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0827 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları, iddetlerini gözeterek boşayın.. (Talak 1) mealindeki ayeti, “…iddetlerinin önünde boşayın” diyerek kıraat etmiştir (okumuştur). (İmam Malik der ki: “Bununla, her temizlik devresinde bir kere boşaması gerektiğini kastedmiştir.”) ...

Devamını Oku »

Tahrim Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0828 Ravi: Aişe Tanım: Hz. Peygamber (sav) balı ve tatlı şeyleri severdi. Ayrıca, ikindi namazlarını kıldıktan sonra (hergün) kadınlarını teker teker ziyaret eder, herbirine yaklaşır (sohbette bulunurdu.) Bu ziyaretlerinin birinde Hz. Hafsa (ra)’nın yanına girmişti. Bu defa ...

Devamını Oku »

Şura (Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf) Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0768 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Anlattığına göre, kendisine: “Ey Muhammed de ki: “Ben sizden (tebliğ hizmetine) mukabil yakınlara sevgiden başka bir ücret istemem” (Ha-mim-Ayn-Sin-Kaf (Şura, 23) ayetinde geçen “yakınlar” hususunda soruldu. Said İbnu Cübeyr atılarak: “Al-i Muhammed’in ...

Devamını Oku »

Şuara Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0717 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Şu “Sen ilkin en yakın hısımlarını inzar et” (Şuara 214) mealindeki ayet indiği zaman, Resulullah (sav) Safa tepesi üzerine çıktı ve şöyle bağırmaya başladı: “Ey Beni Fihr!, Ey Beni Adiyy!” Bunlar Kureyş ...

Devamını Oku »

Şems Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0854 Ravi: Abdullah İbnu Zem’a Tanım: Ben birgün Resulullah (sav)’ı bir hutbe sırasında dinledim. (Şems suresinde zikri geçen) deveden ve onu boğazlayandan bahsediyordu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle demişlerdir: “(Ayette geçen) “En azgını ileri atıldı” yani: “Deveyi öldürmek ...

Devamını Oku »

Secde Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0727 Ravi: Cabir Tanım: Hz. Peygamber (sav) Elif-Lam-Mim Tenzil ve Tebareke’llezi bi-Yedihi’l-Mülk surelerini okumadan uyumazdı. Tavus (ra), bu iki surenin faziletçe Kur’an’daki diğer surelerden herbirine yetmiş kat üstün olduğunu söylerdi. Kaynak: Tirmizi, Sevabul Kur’an 9, (2894), Da’avat ...

Devamını Oku »