Salı , Eylül 19 2017
Ana Sayfa / Fıkıh Ansiklopedisi

Fıkıh Ansiklopedisi

Ehl-i Fetret Kimdir, Bunlar Herhangi Bir Şeyle Mükellef midirler?

Bilindiği gibi peygamberimizden önceki peygamberlerin risaleti umumi değildi. Bunun için, kendilerine peygamberlerin risaleti umumi değildi. Bunun için, kedilerine peygamber gönderilmiş olan bir kavim ehl-i fetret olduğu gibi; risaleti umumi olan peygamberin gönderilmesinden sonra da tebellüğ etmemiş olan bir kavim veya …

Devamını Oku

Ehl-i Dalâlet

Doğru yoldan, sırat-ı müstakîmden, Hz. Peygamber’in sünnet yolundan ayrılmış, bütün İslâm dışı din ve düşünce akımları. Doğru yoldan çıkıp kaybolmak anlamıyla kullanılan dâlle (yalın hali dalâle, dalâl), Kur’ân’da çeşitli kullanımlarla geçmektedir. Dalâlet veya dalâl; doğru yoldan sapma, sapıklık, sapkınlık demektir. …

Devamını Oku

Ef’âl-i Mükellefin

Ef’âl-i Mükellefin Yükümlülük sahibi olanların yaptıkları işler, fiiller. Ef’âl “fiil”, mükellefin de “mükellef” kelimesinin çoğuludur. “Teklif” mastarından türetilmiş olan bu kelime “yükümlülük sahibi kişi” anlamındadır. Şer’i ıstılahta: “İslâmî emir ve yasakların muhatabı olan ve bunlara uymakla yükümlü bulunan kimse” demektir. …

Devamını Oku

Edep Mahalli

İslâm hükümlerine göre kadın ve erkeğin örtülmesi zorunlu yerleri. Avret mahalli de denir. Kur’an buyruğunca her müslüman edeb mahâllini örterek gizlemekle yükümlüdür. Bununla birlikte kişinin başkasının edeb mâhalline bakması dâ haramdır. İslâm, bu hükümleriyle toplumsal bozuluşun en büyük etkenlerinden birisi …

Devamını Oku

Düşük

Organları Belirgin Düşük İslâm Hukukunda “sakt” kelimesiyle anlatılan düşük sadece organları belirmiş olan düşüktür. Ama bütün organların belirmiş olması şart değildir. Saç ve tırnak gibi bazı organlarının belirmesi, çocuk sayılması için yeterlidir. Böylece bir kısım organları belirmiş çocuğu düşen kadın, …

Devamını Oku

Dürzi Dürzilik

Fatımî halifelerinden el-Hâkim biemrillah el-Mansur b. el-Aziz billah (385-411/996-1021)‘ın veziri Hamza b. Ali’nin kurduğu İslâm dışı bâtıl bir mezhep. Dürzî, bu mezhebin görüşlerini benimseyen kişi. Propagandacı (dâî)* lerinden birisi olan Nuştekîn ed-Dürzî (ö. 410/1019)’nin ismine izafetle anılan Dürzîlik, siyasi-itikadî bir …

Devamını Oku

Duha Namazı

Duha, Arapça bir kelime olarak lûğatte, “güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek” manalarına gelir. “Dahvetün” kelimesi günün ilerlemesi, güneşin biraz yükselmesi manasına; duhâ kelimesi ise kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir. Bu anlamıyla duhâ, aşağıda sıralayacağımız Kur’ân âyetlerinde de …

Devamını Oku

Düğünün Yapılması İçin Dinimizce Teşvik Edilen Belirli Bir Ay yada Gün Var mıdır yoksa Bütün Günler Eşit midir?

Her konuda olduğu gibi bu konuda da müslümanların “en güzel örneği” (üs ve hasene) olan Rasûlüllah’ın (s.a.s.) evliliklerine baktığımız zaman, evlenme, ya da düğün veya zifâf(binâ) için bir gün ya da ay gözetilmediğini, işin son derece tabiî seyrine ve şartların …

Devamını Oku

Düğünlerde Erkeklerin ve Kadınların Ayrı Ayrı Kendi Aralarında Şarkılı ve Türkülü Olarak Oynamaları Caiz midir?

İslam dininde düğün gibi şenlikler için erkeklerin ve kadınların ayrı ayrı olmak şartıyla kendi aralarında İslam’ın yasaklamadığı şarkı, türkü ve şiir söyleyip oynamalarında bir sakınca yoktur. Hazreti Aişe (ra) şöyle anlatıyor: “Benim yanımda iki cariye şarkı söylerken Ebu Bekir (ra) …

Devamını Oku