Pazartesi , Nisan 23 2018
Ana Sayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

Hırsızlık Cezası (Hadd-ı Şırkat)

Fıkıh Ansiklopedisi

“Akıllı ve ergin (baliğ) bir kimsenin nisab miktarı bir malı bulunduğu yerden çalması”na hırsızlık denir. Cezası Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilmiştir: “Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin! Allah daima üstündür, hikmet sahibidir” (el-Mâide, 5/38). El …

Devamını Oku

Hîle

Fıkıh Ansiklopedisi

Hîle Aldatacak tarz ve tedbir. Sahtekarlık, düzenbazlık. Başkasını kurnazca hareket ve fiilleriyle aldatmak. Alış-verişlerde hîleden maksat, bir kimseyi söz, fiil ve davranışlarıyla etkileyerek, satım akdinin onun yararına olduğunu telkin etmek ve onu piyasa fiyatının dışında bir satış bedeli ödemeye razı etmektir. …

Devamını Oku

Hilâfet

Fıkıh Ansiklopedisi

Hilâfet Allah’ın hâkimiyet hakkının bir tecellisi olarak Islâm hükümlerini uygulamaya koymaktan sorumlu makamının adı. Islam yönetiminin hem teorik hem de pratik açıdan kendine özgü olan bu makam genellikle “halifelik” veya “hilâfet” diye adlandırılmaktadır. Bu makama gelebilmek için belirli özelliklere sahip olmanın …

Devamını Oku

Hibe

Fıkıh Ansiklopedisi

Hibe Karşılıksız vermek, bağışlamak, karşılıksız bağış, bağışlanmış şey. Ivaz (bedel) şart koşulmaksızın bir malın derhal temlik edilmesi: Arapçada genel olarak atıyye, nihle, sadaka ve hediyye sözcükleri de bû anlamda kullanılmaktadır. Mecelle 833. maddesindeki tarif şöyledir: “Hibe, bilâ ivaz bir malı temlik …

Devamını Oku

Heykelin Yasaklanma Nedeni

Fıkıh Ansiklopedisi

Yukarıda zikredilen hadisler incelendiğinde heykelin yasaklanma nedenini de ifade ettikleri görülür. Islam bilginlerinin ortaklaşa belirttiklerine göre heykelin yasaklanma nedeni, onları yapanların Allah’ın yarattıklarına benzetmeye çalışmaları kendilerini yaratıcı yerine koymuş olmalarıdır. Yasağın hikmeti ise, insanları putperestlikten uzaklaştırmak, saf tevhid inancını şirk …

Devamını Oku

Heykel

Fıkıh Ansiklopedisi

Taş, tunç, mermer ve pişmiş toprak gibi dayanıklı maddelerden yapılmış insan ya da hayvan görüntüsü, simgesi. Heykel, Islâm terminolojisinde “suret” kavramı içerisinde değerlendirilmiş resim anlamındaki suretten bunu ayırmak için “gölgeli suret” deyimi kullanılmıştır. Heykel, şekil olarak müşriklerin tapındığı putlarla aynı …

Devamını Oku

Helal Ve Haram Olan Hayvanların Bazılarını Açıklar Mısınız?

Fıkıh Ansiklopedisi

Haram olan hayvanları üç kısma ayırmak mümkündür. 1- Başkasına saldırıp azı dişleriyle parçalayarak kendisini müdafaa eden domuz, kaplan, aslan,ayı, kurt, fil, pars, kedi, maymun ve köpek gibi dört ayaklı hayvanlar. 2- Tırnaklarıyla kendini müdafaa edip zayıf olan olan hayvanları avlayan …

Devamını Oku